PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE  

 din data de 13.09.2023

 

Ca urmare a notificării adresate de OCOL SILVIC PRIVAT TARGU SECUIESC, cu domiciliul în municipiul TG SECUIESC, str. Ady Endre nr.13, județul Covasna, în scopul „CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV”, amplasat în municipiul Tg. Secuiesc, str. DN 11 B, nr. CAD 33434,  jud. Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 6942/30.08.2023,

În baza:

- OUG nr. 68/2019, Art. 6. al. (1) privind înfiinţarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului şi prin comasarea cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin preluarea activităţilor şi structurilor acestuia, precum şi a unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea celor două ministere, Hotărâre de Guvern nr. 43/16.01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările utlerioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ord. nr. 1.822 din 6 octombrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului Covasna ca urmare a:

- ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 07.09.2023 la sediul APM Covasna;

- Proces verbal nr. 25 din data de 07.09.2023 încheiat în urma ședinței CSC;

- în conformitate cu prevederile art. 5. alin (3) pct. a) și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

Planul „CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV”, amplasat în municipiul Tg. Secuiesc, str. DN 11 B, nr. cad. 33434, jud. Covasna, titular OCOLUL SILVIC PRIVAT TG SECUIESC, cu domiciliul în municipiul TG. SECUIESC, str. Ady Endre nr.13, județul Covasna nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Se solicita reglementarea suprafetei de 3.344 mp astfel incat sa se poata construi un sediu administrativ ( cladire cu regim de inaltime parter + 1 etaj + mansarda ), garaj, depozit de materiale, magazie, atelier de reparatii, pavilion de gradina, sere pepiniera, sa se asigure acces carosabil si pietonal, spatii de parcare, imprejmuirea incintei. Se vor asigura utilitatile necesare functionarii ansamblului. Retragerile fata de caile de acces ale constructiilor ( edificabilului ) se vor defini avand in vedere caracteristicile amplasamentului. Se vor configura spatii verzi amenajate, spatiile neocupate cu constructii si amenajari vor fi configurate ca spatii verzi. Se vor realiza plantatii de arbori si arbusti pentru fixarea solului si pentru protectie.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

Amplasamentul studiat se afla in partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Targu Secuiesc, al intravilanului aprobat.

Bilant teritorial existent

 

Specificatie

mp

%

 

suprafata totala reglementata

3.344

100,00

 

suprafata ocupata de constructii

0

0,00

 

suprafata ocupata de circulatii carosabile

0

0,00

suprafata ocupata de circulatii pietonale

0

0,00

 

suprafata ocupata de spatii verzi amenajate

0

0,00

 

Suprafata ocupata de teren agricol

3.344

100,00

 

suprafata totala ocupata

3.344

100,00

 

procent de ocupare a terenului P.O.T.

0 %

 

coeficient de utilizare a terenului C.U.T.

0

 

             

 

 POT exist.=40,00%              CUT exist.=0,55        

Echiparea edilitară : Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii ( debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale )

Constructiile viitoare vor avea asigurate utilitatile urbane din retele centralizate existente..

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Accesul principal la zona reglementata se va face de pe strada Kanta ( DN11 B ) Este domeniu public al statului. Zona de protectie a drumului este 13 m masurati din axul drumului, zona in care nu se pot realiza nici un fel de constructii.   Pe latura opusa a terenului se afla drumul local nemodernizat care duce spre cele doua cimitire. Se propune modernizarea in perspectiva a acestui drum,   care va putea fi folosit pentru acces secundar la teren. Pe terenul reglementat se vor prevedea spatii de parcare pentru personal si pentru vizitatori.

Zona dumului national cuprinde in momentul de fata si un trotuar si spatiu verde adiacent pertii carosabile.

Echiparea technico-edilitara

Alimentare cu apa : se va realiza prin extinderea alimentarii existente la nivelul PUZ – Zona de locuinte initiator Reti Istvan, situat spre sud-vest fata de amplasament, care extinde reteaua existenta pe strada Fehermartok, cu acordul acestuia.

Canalizare menajera : se va realiza prin extinderea retelei existente la nivelul PUZ – Zona de locuinte initiator Reti Istvan, care extinde reteaua existenta pe strada Fehermartok, cu acordul acestuia.

Canalizare pluviala : se vor conduce spre spatiile verzi si rigolele drumurilor publice.

Alimentare cu energie electrica : se va realiza prin racord la reteaua existenta de distribuitie pe strada Kanta, pe baza de proiect de specialitate.

Alimentarea cu gaze naturale : In etapele urmatoare se va analiza fezabilitatea racordarii la alimentare cu gaze naturale, in masura in care va fi posibil tehnic, pe baza de proiect de specialitate.

Gospodarie comunala : In incinta se va rezolva in mod corespunzator colectarea si depozitarea temporara a deseurilor menajere . Toate acestea se vor colecta conteinerizat, si se vor depune la depozite agrementate conform legii, prin grija proprietarului. Materialele refolosibile, PET-uri, textile, metal, sticla, hartie, se vor colecta separat si se vor preda la unitati specializate de colectare, prin grija administratorului incintei. Resturile vegetale se pot composta pe amplasament intr-o amenajare speciala.

Realizarea de spatii verzi În interiorul incintei se vor realiza spații verzi amenajate cu rol de protecție, rol decorativ si de agrementare vizuala si fizica. Acestea vor rămâne în   parte acoperite cu plantații perene, amenajate. Se vor planta arbori si arbuști cu vegetație bogată la limita amplasamentului, spre nord, cu rol de absorbție, fixare a suspensiilor de pulberi și praf, rol de paravan în calea curentilor de aer, a viscolelor, cu rol de fixare a solului si rol decorativ. Spatiile verzi amenajate vor constitui o bariera de protectie vizuala, fonica, absorbanta.

Locuri de parcare, vor fi asigurate în interiorul incintelor

Modernizarea circulației

Accesul la zona reglementata se va face de pe strada Kanta, care este în domeniul public al statului.

Sistematizarea verticală Nu sunt necesare lucrări ample de sistematizare verticală

Regimul maxim de înălţime pentru construcţiile propuse va fi de: P+1+M

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI: P.O.T. = max. 40%; C.U.T.= max.    0.55

BILANT TERITORIAL - situatia propusa

Specificatie

mp

%

suprafata totala reglementata

3.344

100,00

suprafata ocupata de constructii ( estimativ )

900

26,91

suprafata ocupata de circulatii carosabile

480

24,97

suprafata ocupata de circulatii pietonale

450

4,81

suprafata ocupata de spatii verzi amenajate

484

41,13

Suprafata ocupata de pepiniera, alte zone verzi

1.030

2,18

suprafata totala ocupata

3.344

100,00

procent de ocupare a terenului P.O.T.

40 %

coeficient de utilizare a terenului C.U.T.

0,55

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

  Dat fiind ca amplasamentul studiat se afla in intravilan, el are implicatii directe asupra cadrului urbanistic sau functional al intravilanului in momentul de fata. Astfel, conturarea propunerilor urbanistice se va realiza in etapele urmatoare de proiectare tinand cont de aceasta situare, de vecinatati, urmarindu-se o rezolvare coerenta a propunerilor de amenajare.

Prevederi ale Cetificatului de Urbanism:

- regimul juridic: teren intravilan prorietate privata

- regimul economic: imobil cu categoria A, total suprafață 3344 mp, și  categoria de folosință arabil, situat în UTR 33, zona de locuinte  individuala

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Strategia de dezvoltare a județului Covasna cuprinde ca direcție principală dezvoltarea echilibrată și integrată a teritoriului  județului Covasna. Această dezvoltare este concentrată în poli de interes și zonele lor de influenta. Dezvoltarea policentrica este o garanție a dezvoltării echilibrate. În acest context, municipiul Tg.Secuiesc se înscrie în culuarul nord-estic al județului, ca pol important de dezvoltare, care va deschide noi perspective dezvoltarii locale si a economiei generale a zonei. Astfel, interesul pentru zona este in crestere, cererea de terenuri pentru investitii este din ce in ce mai mare, cererea pentru construirea de locuinte si spatii de productie si servicii diverse.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Terenul este in siguranta fata de hazardul de inundare si de alunecari de teren. Riscul seismic nu este mai mare decat media judetului..

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: Nu este cazul.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: efecte nesemnificativ, și reversibil.

b) natura cumulativă a efectelor: Nu este cazul

c) natura transfrontieră a efectelor: Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): Construcțiile prevăzute vor respecta reglementările propuse prin plan.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate):

Terenul are suprafață totală de 3344 mp și se află în intravilanul localității, nr. cad 33434, Tg. Secuiesc. Categoria de folosință actuală a terenului este arabil cf. CU nr. 69 din 18.04.2023 emis de către Primăria Municipiului Târgu Secuiesc.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: conform punctului de vedere nr 1742/05.09.2023 emis de Direcția Județeană Pentru Cultură Covasna , amplasamentul se afla în zona de protecție a sitului arheologic “Tg. Secuiesc-Sinka;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: Atât în faza de construcție, cât și în faza de funcționare a obiectivelor propuse se vor respecta standardele și normativele în vigoare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: Prin grija beneficiarilor se va asigura o bună gospodărire și folosire a incintei.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: planul în sine nu are un efect asupra acestor zone.

Obligațiile titularului:

 • Solicitarea şi obținerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 069 din 18.04.2023, emis de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;
 • Conform procesului-verbal nr. 25 din data 07.09.2022, încheiat în urma  ședinței CSC s-a stabilit: -
  • Necesitatea avizarii de la DJC, conform răspunsului nr. 1742/05.09.2023, adresat către APM cu nr. de înregistrare 7118/05.09.2023.
  • Depunere documenției pentru solicitarea unui punct de vedere privind securitatea la incendiu  la ISU Covasna.
 • Respectarea legislației de mediu în vigoare.
 • Să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
  • O.U.G. 195/2005 (*actualizată*) privind protecția mediului;
  • O.U.G. nr. 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  • Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
  • Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 17/2023;
  • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
  • se vor respecta prevederile HG nr. 188 / 2002, modificată prin HG 352 / 2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
  • Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
 • În perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii; Nu se vor folosi materiale poluante, periculoase și nocive;

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile privind inițierea PUZ, publicate în ziarul Observatorul de Covasna în data de  23.05.2023 și 26.05.2023;

- Convocatorul transmis către membrii CSC;

- Procesul verbal al şedinţei CSC nr. 25/07.09.2023;

- Anunț public privind decizia etapei de încadrare și proiectul deciziei afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 13.09.2023;

- Anunțul titularului publicat în ziarul Observatorul de Covasna în data de .....2023, referitor decizia de încadrare PUZ;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări sau este revizuit, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                              Întocmit,

Ing. SIMINICEANU Gabriel Nicolae                                                   Ing. Olah-Badi Melinda

 


Ghiduri de utilizare a sistemului SIM.Webform.Public pentru inregistrarea cererilor privind obtinerea sau revizuirea actelor de reglementare privind protectia mediului

Lista personalului

Personalul Serviciului Avize Acorduri Autorizatii

email: reglementari@apmcv.anpm.ro

Şef Serviciu,

ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae

telefon 0267323701 int 14

siminiceanu.gabriel@apmcv.anpm.ro

 

 

 • ing. Olah Melinda   olah.melinda@apmcv.anpm.ro
 • ing. Berta Farkas berta.farkas@apmcv.anpm.ro
 • ing. Farkas Janosfarkas.janos@apmcv.anpm.ro
 • ing. Csaki Gabriela csaki.gabriela@apmcv.anpm.ro
 • ing. Bote Daniela bote.daniela@apmcv.anpm.ro
 • ecolog Balazsi Beata balazsi.bety@apmcv.anpm.ro