Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din 12.12.2014

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, cu sediul in mun. Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6787/09.12.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2014, ca proiectul "CONSOLIDARE SISTEM RUTIER SI APARARE MAL PE DRUMUL JUDETEAN DJ 121C Km 3-575 judetul Covasna'' amplasat  în mun. Sfantu Gheorghe, DJ 121C Km 3-575, jud. Covasna,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct.10, lit e);
 2. proiectul are Certificat de Urbanism nr.521 din 12.11.2014 emis de Primaria Municiptului Sfantu Gheorghe;
 3. în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
 4. prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului –  Terenurile ocupate in momentul de fata de traseul drumului judetean DJ121C se afla in proprietatea publica a municipiului Sfantu Gheorghe. Lucrarile se vor desfasura in zona de siguranta(2m de la piciorul taluzului) si de protectie (20,0m de la axul drumuli) a drumului. Drumul DJ121C asigura singura legatura intre Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai. Lungimea totala clasificata a drumului este de 8,80 km. In urma ploilor abundente din vara anului 2014, pe sectorul intre km 3+490 - 3+650 apele pluviale s-au scurs pe suprafata carosabila si s-au infiltrat langa zidul de sprijin in structura rutiera si in terenul de fundare, cauzand o alunecare de teren, care a antrenat 30,0 m din zidul de sprijin existent si structura rutiera pe o suprafata de 335 mp la care trebuie intervenit. Intre km 3+510 – 3+620 se va realiza zid de sprijin cu fundare sub cota de inghet si incastrat in strat stabil, pe partea stanga (jumatate cale) se va reface integral structura rutiera, pe jumatatea drepta se va turna covor de beton asfaltic . Intre km 3+490 – 3+510 se vor executa lucrari de reparatii la zidul de sprijin existent prin camasuire cu beton armat, se va turna covor de beton asfaltic care va fi continuat si pe tronsonul 3+620 – 3+650. Scurgerea apelor pluviale se asigura prin pante longitudinale si trasversale. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin santurile existente care se vor curata. 

- cumularea cu alte proiecte:  conform P.U.G. aprobat;

- utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

- producţia de deşeuri: – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (pământ excavat, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, praf de la manipularea unor materiale sub forma de pulberi;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

- utilizarea existentă a terenului  - terenul pe care se vor executa lucrarile sant in proprietatea publica a municipiului Sfantu Gheorghe.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora   – nu este cazul;

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – se va respecta legislatia de protectie urbana;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – municipiul Sfantu Gheorghe;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, lucrările efectuându-se în teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe pe o lungime totala de 8,80 km -extravilan si intravilan, pe traseul existent. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea si intretinerea  corespunzătoare a lucrarilor executate;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de functionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, amplasamentul acestuia  fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. scoaterea temporară din circuitul agricol se va realiza conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
 3. respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 4. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 5. se va respecta Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 6. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. utilajele folosite la executarea lucrărilor şi mijloacele utilizate pentru transportul materialelor vor urma doar căile de acces existente, avizate de către Primăria mun. Sfantu Gheorghe. Aceste drumuri de acces vor fi întreţinute şi menţinute permanent în stare bună.
 9. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură.
 10. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 13. obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 14. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 15. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                                  Întocmit,                                  

         Ing. Luminiţa Cornea                                                                      Ing. Constantin Jehac