Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din 30.10.2014

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA ESTELNIC prin Primar Varga Attila, cu sediul în comuna Estelnic, satul Estelnic, nr. 175, judeţul Covasna, tel./fax: 0267.366.680, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 5863/24.10.2014 (nr. registratură electronică 385/24.10.2014), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.10.2014, ca proiectul "Reabilitare strada Közbérc, Km 0+000 – 0+500 din localitatea Estelnic, judeţul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Estelnic, satul Estelnic, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct.10. e), corelat cu pct. 13 litera a);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

-  mărimea proiectului – Proiectul are ca obiect principal îmbunătăţirea infrastructurii de transport local pe traseul străzii Közbérc, Km 0+000 – 0+500 din localitatea Estelnic. Modernizarea străzii se va face pe o lungime de 0,50 km, astfel încât aceasta să corespundă clasei tehnice V şi vitezei de proiectare de 40 km/oră, în zonă de deal.

În cadrul lucrărilor pregătire platformă se vor face corecturi ale traseului în plan prin lărgirea amprizei până la atingerea dimensiunilor necesare, prin săpături în debleu pe partea dinspre versant şi umpluturi în rambleu; se vor executa recalibrarea şanţurilor de scurgere prin săpături manuale şi mecanice executate la şablon în secţiune trapezoidală cu pereţii înclinaţi 2:3 dinspre partea carosabilă şi 1:1 pe partea dinspre versant. Se vor finisa taluzele, asigurând uniformitatea şi liniaritatea acestuia şi a înclinaţiei de 1:1 la debleu şi 2:3 pentru taluz în rambleu conform normativelor în vigoare şi se va asigura îmbrăcarea lor cu pământ vegetal.

Straturi proiectate: 6 cm strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16, 10 cm strat de fundaţie din macadam. Straturi existente: pietruire existentă care se scarifică şi se profilează la pantele corespunzătoare.

          Scurgerea apelor meteorice se vor asigura prin pante longitudinale şi transversale. Colectarea apelor meteorice se va realiza şanţuri trapezoidale betonată, rigolă cu secţiune betonată şi rigolă carosabilă: şanţ triunghiular cu secţiune betonată 110 ml, rigolă betonată carosabilă 170 ml. Nu se vor executa poduri noi peste cursuri de apă permanente. Pe tronsonul studiat sunt prevăzute 2 podeţe noi tubulare D=600, L=5,0 m, la  km 0+107 şi 0+335.

-  cumularea cu alte proiecte – nu există alte proiecte în curs de realizare în zonă;

utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de materiale de construcţii, de piatră şi spărturi de piatră, beton, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: traficul rutier;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – în domeniului public al comunei Estelnic;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – amplasamentul se află în intravilanul localităţii Estelnic;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – traseul drumului nu suferă modificări;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de functionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Conform procesului-verbal nr. 32 al şedinţei CAT, desfăşurate la sediul APM Covasna în data de 30.10.2014, titularul are obligaţia de a solicita şi obţine „Notificare pentru începerea execuţiei" de la SGA Covasna;
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 7. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 432/14.10.2014 eliberat de Consiliul Judeţean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE