Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 22.01.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SF. GHEORGHE, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 27, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 106 din data de 08.01.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.01.2015, că proiectul "Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă în orașul Covasna, județul Covasna" propus a fi realizat în orașul Covasna, străzile din satul Chiuruș, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, litera b);

- anunt public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 12.01.2015 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 12.01.2015;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă a orașului Covasna prin racordul satului Chiuruş, respectiv prin transportul apei cu conductă de aducţiune-distribuţie.

Populația orașului este de 11.369 locuitori, din care în satul Chiuruș sunt 466 locuitori. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin gestionarea corectă şi durabilă a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Pe rețeaua de distribuție se vor realiza branșamentele pentru fiecare construcție, ce va conține tubul de branșare și cămin apometru complet echipat. Debitul de apă asigurat prin proiect va fi de: Qmax=64 mc/zi, Qmed=49 mc/zi. Racordul extinderii reţelei de apă se face din inelul realizat din strada Gheorghe Dozsa şi strada Timarok.

Schema fluxului tehnologic a sistemului de alimentare cu apă cuprinde următoarele obiecte: aducţiune – rezervor – distribuţie.

a). Aducţiune

Conducta PEID DN125, Pn10                                                L = 1075 m

Cămin de golire                                                          2 buc

Vana de aerisire subterană                                         1 buc

Cămin de vane                                                                       2 buc

Subtraversare drum național DN                                1 buc

Subtraversare canal/viroage                                        2 buc

b). Distribuţie

Lungimea totală                                                         L = 4767 m

Din care Conducta PEID DN63 Pn10                                    L = 1040 m

Conducta PEID DN110 Pn10                                                 L = 3727 m

Cămin de golire                                                          18 buc

Vana de aerisire subterană                             14 buc

Cămin de vană                                                           3 buc

Hidrant de incendiu                                        33 buc

Vana de sectionare                                         3 buc

Subtraversare canal/viroage                            6 buc

Subtraversare pr. Chiuruş                                           4 buc

 

Subtraversare pr. Büdös                                             2 buc

Subtraversare drum național DN 13 E                                    3 buc

Stația de pompare Booster                                          1 buc.

Instalațiile stației de pompare vor fi adăpostite într-o construcție metalică preuzinată (tip container) termoizolat având dimensiunile exterioare de cca. 2,45 x 6,06 x 2,6 m. Containerul se va amplasa pe o platforma de beton armat.

Dotarea staţiei se compune din: grup de pompare; tablou electric de alimentare, comandă şi automatizare; senzori de presiune; vas de expansiune; armături și racorduri. Totodată în incinta stației de pompare se va monta un contor de apă electromagnetic Q=2,4…110 mc/h, Dn=65mm pentru măsurarea debitelor.

- cumularea cu alte proiecte – proiectul vizează localitatea aparținătoare orașului Covasna.

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: beton, conducte PEHD dimensiuni diferite, etc., specifice pentru execuția sistemelor de alimentare cu apă.

- în faza de funcționare: proiectul vizează extinderea rețelei de alimentare cu apă în Chiuruș, localitate aparținătoare orașului Covasna.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: exinderea rețelei de alimentare cu apă se va realiza din materiale de calitate, sistemul va fi etanș.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – terenurile aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu funcțiuni de drum și străzi.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – în cadrul proiectului se vor executa 4 buc. subtraversări ale pârâului Chiuruș, și 2 buc. subtraversări ale pârâului Budos.

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările se vor executa atât în intavilanul cât și în extravilanul orașului Covasna. Investiția urmărește creșterea gradului de confort și civilizație a locuitorilor din localitatea Chiuruș.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 201, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 118 din 16.12.2014 emis de Primăria Orașului Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. solicitarea și obținerea actului de reglementare din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Române - SGA Covasna.
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 5. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 6. respectarea prevederilor H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 7. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 8.  titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 9. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea impurificării apelor pluviale, evitarea poluării solului şi a apelor subterane;
 11. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 12. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 13. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 14. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 15. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 16. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 17. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 18. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Titularul are obligația de a solicita revizuirea autorizației de mediu la finalizarea investiției, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                               Întocmit,

Ing. Cornea Luminița                                                                                              ecol. Balázsi Beáta