Back

Proiect decizie din data de 06.02.2014 privind etapa de încadrare

Proiect decizie din data de 06.02.2014 privind etapa de încadrare

 

PUZ – ,,Modificare şi extindere – Amenajare iaz piscicol prin exploatarea preralabilă a balastului”, comuna Chichiş, satul Chichiş, DC35 Ozun-Ilieni - extravilan, suprafaţă reglementată: 112.733 mp, titular: S.C. VIAROCK S.R.L.

  Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de S.C. VIAROCK S.R.L.,cu sediul în localitatea Chichiş, str. Ilieni, f.n., judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 450/27.01.2014 (nr. registratură electronică14/27.01.2014),

- prevederile HGnr.1076/2004 privindstabilireaprocedurii derealizareaevaluăriidemediupentruplanurişiprograme

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. cu modificările şi completările ulterioare, art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.02.2014 la APM Covasna;

- Studiul pedologic pentru încadrarea terenului în clase de calitate elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov, conform căruia terenul propus se încadrează în clasa a IV-a de calitate (25 puncte pentru arabil);

- punctul de vedere al Compartimentului Arii Protejate din cadrul APM Covasna, conform căruia amplasamentul propus se află la o distanţă de aproximativ 1 km de situl Natura 2000 Oltul Superior ROSCI 0329;

- Avizul prealabil de oportunitate emis de Primăria Comunei Chichiş;

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 1 din 07.01.2014, emis de SGA Covasna;

- Avizul favorabil nr. 02/05.12.2013 emis de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna;

- Avizul nr. 1787/02.07.2013 emis de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna;

- Avizul nr. 23/07.05.2013 emis de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Covasna;

- Avizul favorabil nr. 54.955 din 05.09.013 emis de Serviciul Român de Informaţii;

- Avizul nr. D5791 din 14.10.2013 emis de Ministerul Apărării Naţionale;

- Avizul nr. 173.063/14.08.2013 emis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ „Modificare şi extindere – Amenajare iaz piscicol prin exploatarea preralabilă a balastului” comuna Chichiş, satul Chichiş, DC35 Ozun-Ilieni, judeţul Covasna teren extravilan situat pe teritoriul administrativ al comunei Chichiş, la cca. 1 km nord-vest faţă de limita intravilanului localităţii Chichiş. Zona studiată prin P.U.Z. se învecinează la nord, vest şi est cu drumuri de hotar existente şi la sud cu un canal de desecare. Amplasamentul propus cu suprafaţa de 112.733 mp se compune din:

  • teren în suprafaţă de 47.600 m2 reglementat din punct de vedere urbanistic prin P.U.Z. nr. 503/2008 aprobat de către Consiliul Local Chichiş prin Hotărârea nr. 28/2009;
  • teren în suprafaţă de 65.133 m2 nereglementat urbanistic până în prezent.

Forma de proprietate: 111.833 m2 sunt în proprietaea privată a S.C. VIAROCK S.R.L.,iar o suprafaţă de 900 m2 este închiriată de la o persoană fizică. Afost elaborat ”Studiul pedologic pentru încadrarea terenului în clase de calitate” care a concluzionat că terenul studiat este de clasa a-IV-a de calitate având nota de bonitare medie 25 (pentru teren arabil). Accesul la amplasament se realizează din drumul naţional DN 12 pe drumul comunal DC 33 Ozun-Ilieni şi în continuare pe drumuri de hotar existente până în dreptul terenului studiat.

Planul urbanistic are ca scop modificarea zonificării funcţionale a suprafeţei de teren de 47.600 m2 şi reglementarea urbanistică a suprafeţei de teren de 65.133 m2 în scopul extinderii suprafeţei luciului de apă a iazului piscicol de la 1,4 ha la cca. 9,88 ha. Pentru realizarea iazului piscicol se impune excavarea prealabilă a balastului existent în cadrul amplasamentului sub formă de depozit aluvionar, în acest scop urmând a se obţine permisele de exploatare necesare din partea A.N.R.M.. Golul rezultat în urma excavărilor va fi amenajat ca iaz piscicol alimentat cu apă prin infiltraţii din pânza freatică şi precipitaţii. Suprafaţa iazului piscicol va fi de  cca. 98.800 m2.

Exploatarea zăcământului implică îndepărtarea solului vegetal şi a argilei prin lucrări de descopertare pe o grosime de cca. 1,0 m şi extragerea resurselor de nisip şi pietriş pe o grosime maximă de 20 m. Suprafaţa care va fi afectată de lucrările de exploatare va fi de cca. 10,4 ha. Adâncimea de excavare a nisipului şi pietrişului s-a stabilit sub nivelul superior al pânzei freatice, acest lucru fiind necesar pentru asigurarea apei în iazul piscicol rezultat.

Se propune împărţirea suprafeţei totale de 112.733 mp în 3 subzone: iaz piscicol (98.827 mp), drum perimetral de acces (8.856 mp) şi subzona de exploatare şi deservire a iazului piscicol (5,050 mp) situat în partea central-nordică a amplasamentului. În cadrul acestei ultime subzone se propune realizareaunei platforme pentru amenajări conexe iazului piscicol cu suprafaţa de 5.050 m2 în interiorul căreia va fi admisă realizarea construcţiilor cu caracter provizoriu pentru servicii, comerţ şi deservirea iazului piscicol, cu înscrierea în următorii indici de utilizare a terenului: procent de ocupare a terenului (POT) = 30,0%, coeficient de utilizare a terenului (CUT) = 0,30. Zona amplasamentului studiat nu este dotată cu utilităţi.

            Pentru excavarea balastului nu va fi necesară folosirea apei industriale. Iazul piscicol propus va fi alimentat cu apă din pânza freatică şi din precipitaţii.

 

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului şi nu este necesară evaluarea de mediu.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a  implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 7 din 08.01.2013, emis de Consiliul Judeţean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- se interzice distrugerea şi degradarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea acestor măsuri;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- pentru prevenirea poluării accidentale a solului şi subsolului, se vor utiliza doar mijloace de transport şi utilaje corespunzătoare normelor tehnice în domeniu, astfel încât să se preîntâmpine deversările de motorină sau uleiuri de la motoarele acestor;

- pentru depozitarea produselor petroliere, substanţelor periculoase se vor amenaja pe platforme acoperite, prevăzute cu recipienţi etanşi care să nu permită scurgeri, prevăzute cu cuve de retenţie pentru eventuale deversări;

- amenajarea corespunzătoare a organizărilor de şantier în ceea ce priveşte utilităţile (apă, electricitate, dotarea cu grupuri sanitare ecologice, colectarea apei uzate menajere, parcări pentru utilaje, maşini de transport, autoturisme, după caz) şi depozitarea materialelor periculoase şi inflamabile conform legislaţiei în vigoare;

-în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii.

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- mijloacele de transport vor rula cu viteză redusă, pentru limitarea antrenării particulelor minerale, a prafului în atmosferă şi pentru limitarea poluării fonice şi a nivelului de vibraţii;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-lucrările de săpătură vor fi executate cu supraveghere arheologică efectuată de o instituţie de specialitate, prin arheologici înscrişi în Registrul Arheologilor.

- în cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrărilor beneficiarul va sista lucrările de construcţie în vederea solicitării autorizaţiei şi executării cercetării arheologice preventive

- respectarea prevederilor L211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului, pe suprafaţa sau în vecinătatea sitului Natura 2000 Oltul Superior ROSCI 0329.

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

- pentru perimetrul viitorului iaz se vor executa taluze ale digurilor dinspre apă cu pantă cât mai mică, care să permită instalarea vegetaţiei emerse; se interzice introducerea de specii de peşti alohtone în iaz;

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).