Back

Proiect decizie de incadrare

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 98 din 02.12.2014

 

   

     Ca urmare a solicitării depuse de SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Mărăşeşti, nr. 4-6, prin SC Istermon SRL,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6489/24.11.2014 (e: 397/31.10.2014); în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2014, ca proiectul "Înlocuire conductă de gaze naturale  şi branşamente'' propus a fi realizat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 i

b) în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

c) Prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:  

A) Caracteristicile proiectului:

1. Oportunitatea investiţiei:

   Ìn prezent pe str. Zorilor si str. Rozelor din mun. Sf. Gheorghe exista conducte de distribuţie a gazelor naturale RP din OL Ø 4'' si 2'', ìn lungime totală de 568 m, puse ìn funcţiune ìn 1993

   La aceste conducte sunt recordate un numar de 44 branşamente din OL ìn lungime totală de 417,5 m.

2. Descrierea proiectului

   Se propune ìnlocuirea conductelor din oţel cu conducte  din PEHD 100 SDR 11, Dn 90 mm, şi Dn 63 mm, ìn lungime totală de 569 m

   Odata cu ìnlocuirea conductelor se vor ìnlocui şi cele 44 de branşamente existente şi se vor executa un nr. de 6 branşamente noi. Lungimea totală a branşamentelor din PEHD 100 SDR 11 este de 520 m

   Pentru identificarea  reţelelor subterane existente pe traseul conductei se vor efectua sondaje

      Sudarea tevilor de polietilena se va realiza cu aparat de sudura tevi PEHD cap-la-cap (frezarea capetelor tevilor, incalzirea capetelor cu plita de incalzire cu strat antiaderent si presarea hidraulica a capetelor pentru realizarea sudurii)

   Sudarea tevilor de OL se realizeaza cu aparate de sudura oxi-acetilenica, oxigenul si acetilena sunt asigurate sub presiune, in butelii.

   Săpătura se va executa manual. Dimensiunile şanţului vor fi de 0.9 m lăţime şi 1,5 m adâncime. Local, dimensiunile şanţului pot fi modificate, ìn funcţie de obstacolele ìntâlnite pe traseu.

   Conducta de polietilenă se va aşeza pe un strat de nisip de min. 10 cm. Umplerea şanţului se va face concomitent cu compactarea materialului de umplutură, iar la terminarea lucrărilor suprafeţele afectate se vor reface la starea iniţială

   Pe toata lungimea, conductele vor fi ìnsoţite de un conductor de cupru izolat, cu secţiunea de 0,8 mmp, şi tensiunea de străpungere de min 5 kV

   Toate materialele, armaturile, fitingurile, şi echipamentele utilizate vor fi agrementate tehnic şi vor fi insoţite de certificate de calitate conform prescripţiilor tehnice, iar lucrarile vor fi executate de formatii specializate in astfel de lucrari

Verificarea conductelor

   Verificările  si probele de presiune se vor ace cu aer la urmatoarele presiuni: proba de rezistenţă la 9 bar, iar proba de etanşeitate la 6 bar

Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

Utilizarea existentă a terenului: Proiectul nu propune schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. 

Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

Deşeuri generate, gestionare:

-  în perioada de execuţie rezultă următoarele tipuri de deşeuri: Materiale plastice (15 01 02); Deşeuri metalice (17 04 01 şi 17 04 02); Deşeuri de materiale textil contaminate (15 02 02*); Deşeuri menajere (20 03 01);

-   în perioada de funcţionare: In cazuri de defectiuni sa avarii accidentale – inlocuiri de conducte sau alte piese deteriorate: Materiale plastice (15 01 02); Deşeuri metalice (17 04 01 şi 17 04 02);

    Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deseurile menajere vor fi preluate de firme autorizate pentru colectarea, transportul se depozitarea acestora.  Celelate deşeuri vor fi valorificate la firme specializate

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: funcţionarea utilajelor; transportul si depozitarea materialelor de constructie, mai ales a celor pulverulente, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei; pulberi sedimentabile, pulberi in suspensie, pierderi de materiale

-  surse de poluare în perioada de funcţionare: emisii gaze de ardere combustibil (mijloace de transport; zgomot si vibratii;

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate : risc de accidentare în timpul efectuarii lucrărilor - se poate evita prin respectarea normativelor de protecţia muncii, conformarea cu standardele de depozitare, transport şi manipulare a substantelor periculoase, prin exploatarea corectă a utilajelor şi respectarea procesului tehnologic atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare

B) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împadurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială: nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: Lucrarile vor fi efectuate intr-o zona rezidentiala

i) peisajele cu semnificatie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul. 

C) Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, numai pe durata realizării lucrărilor,

Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a sustantelor (carburanti, lubrifianti) prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor  

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus, numai prin cantitatea de deseuri si substante periculoase transportate/manipulate  

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: pe perioada efectuării lucrărilor, respectiv pe durata de exploatarii acestuia

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007   privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, inlocuirea conductei se executa pe o portiune, care se afla in afara zonelor rezidentiale  

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului; HG 1403/2007, privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate; Ord. MMGA 95/2005,  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; Ord. MAPPM 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluării mediului - prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile; Legea STAS 10009/1988 privind acustica urbana; HG 1175/2007 (ADR), privind transportul rutier international al marfurilor periculoase; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei";
 2. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor: Vor fi respectate prevderile Legii 307/2006,  privind apararea ìmpotriva incendiilor; Ord. MAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare ìmpotriva incendiilor; Ord. MAI 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta; Ord. MAI 786/2005, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; HGR 537/2007, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; Legea 481/2004,  privind protectia civila, republicata; Ord. 108/2001 – DGPSI - 004, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice; Ord. 869/1990,  privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile Ministerului Petrolului.
 3. Respectarea prevederilor legale privind protectia muncii - Legea 319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca; HG 1425/2006 pentru aprobare norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
 4. Deşeurile rezultate vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; la finalizarea lucrărilor lista cu evidenţa deşeurilor periculoase va fi înaintată la APM Covasna;
 5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale. Totodată se va asigura stropirea cu apa a traseelor de lucru a utilajelor, pentru limitarea cantităţilor de poluanţi emisi în atmosferă.
 6. Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal, receptia neputând fi facuta fara semnatura proprietarului de luare ìn primire a suprafetei pe care a fost executata lucrarea.
 7. Pentru reducerea emisiilor de praf, zgomot si vibratii datorită funtionarii utilajelor si a  echipamentelor se vor lua masuri adecvalte pentru respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Legii 278/2013, prinid emisiile industriale; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate; HG 321/2005(A) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Ord.MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; STAS 6161/3-89 – masurarea nivelului de zgomot in localitatile urbane
 8. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 9. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

 1. Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
 2. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
 3. Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 4. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 

 

 

Şef  Serviciu Avize,  

Acorduri, Autorizaţii                                                                  Întocmit,

Ing. CORNEA Ileana Luminiţa                                                          Ing. BORBÁTH József