Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

DECIZIE nr. 6/26.01.2015

Directorul executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe, numit prin Decizia ANPM nr.  168/12.03.2013;

in urma analizei documentelor, inregistrate cu nr. 2896/04.06.2014, 6300/13.11.2014 la APM Covasna, a verificarii si a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, in baza HG nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea ANPM, a Legii nr. 226/2013, privind aprobarea OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

DECIDE

Art. 1. Se va proceda la emiterea autorizatiei de mediu, pentru:

Nr.

Beneficiar

Activitate/

Obiectiv

Adresa Activitate/Obiectiv

Data afisarii deciziei

Data pana la care se pot depune contestatii

1.

SC DOMINUS PRODCOM SRL

Unitate de prelucrare lemn

Brates, nr. 31, jud. Covasna

26.01.2015

06.03.2015

1.

SC PANDER SRL

Atelier de tamplarie

Batanii Mari, nr. 10, jud. Covasna

26.01.2015

06.03.2015

 

 

Art.2. Documentatiile care au stat la baza luarii deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, de luni pana vineri intre orele 8:00 – 13:30, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

 

Art.3. Decizia poate fi contestata in scris in termen de 30 zile lucratoare de la data emiterii prezentei decizii, contestatiile fiind depuse in scris la secretariatul A.P.M. Covasna de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 13:30

 

Art.4. Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

 

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

NEAGU Gheorghe

 

Se comunica:

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,                                   

Ing. Cornea Luminita