Back

Convocator CAT, CSC

Nr.      483             /    28 .01.2014

 

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta , Papucs Andras    

                                                                                                                                                                                                                                                 


Invitaţi:

 • D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • ABA Buzău Ialomiţa, SGA Buzău, 0238427237
 • SC IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL fax: 0267352379
 •  NEAGOVICI GHEORGHE CONSTANTIN
 • SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL, 0744421004
 • Primăria Hăghig
 • P.F.A. DÂRSTAR DORIN VALERIU, 0740039045
 • Primaria Barcani
 • SC ECO-BREF SRL, 0268470095
 • SC PRO-BORD SRL,0267708089
 • Primăria Sf.Gheorghe
 • GAL ZOLTAN B.I.A., 0744845508
 • Spitalul Jude?ean de Urgen?ă ”Dr. Fogolyan Kristof”, 0267/351883
 •  


 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 30.01.2014, orele 10.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Creşterea competitivităţii SC SEBERTBTEHNOLOGIE SRL prin extinderea şi modernizarea activităţii”, Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL prin proiectant GAL ZOLTAN B.I.A.;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Legalizare extindere hală depozit şi canalizare”, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire atelier pentru reparaţii, întreţinere şi inspecţii tehnice pentru autovehicule”, Barcani, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: NEAGOVICI GHEORGHE CONSTANTIN prin proiectant P.F.A. DÂRSTAR DORIN VALERIU.
 4. Analizarea Programului de conformare pentru func?ionarea Spitalului Jude?ean de Urgen?ă ”Dr. Fogolyan Kristof”, Sf.Gheorghe
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Mărirea capacităţii fermei de creştere suine prin recompartimentarea interioară”, Hăghig, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, titular: SC PRO-BORD SRL,  prin proiectant SC ECO-BREF SRL BRASOV

 

 1. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 21.01.2013-27.01.2014 în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

5/21.04.2014

Farkas Janos

S.C. PANNON BETON S.R.L.

Fabricarea betonului, cod CAEN 2363

Sf. Gheorghe, str. Constructorilor, nr. 7

21.01.2014

03.03.2014

6/22.01.2014

Borbath Jozsef

SC Producţie şi Prestari Servicii „TUTCI IMPEX” SRL

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şiechipamentelor  scoase din uz pentru recuperarea materialelor/comercializarea pieselor

Bodoc,

nr. 1/B 

 

22.01.2014

03.03.2014

7/23.01.2014

Gog Mircea

CONSTANTIN  MARIS IF

Exploatare forestieră CAEN 0220  

Sita Buzaului  nr. 415

23.01.2014

06.03.2014

 

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita