Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Detalii

Autor: APM Covasna,
Adăugat: 2013-12-06 12:46:14
Ultima actualizare: 2013-12-06 12:46:14

Taguri

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din 05.12.2013

 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L., cu sediul în Sebeş, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Alba, tel. 0258.806.300, fax.: 0258.806.301, prin S.C. PROINVEST SRL, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6946/20.11.2013 (nr. registratură electronică 293/19.11.2013), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şifaunei sălbatice, cu modificările şicompletările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate încadrul şedintei Comisiei de AnalizăTehnică din data de 29.11.2013, ca proiectul “Fabrică de debitare şi prelucrare a lemnuluipropus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, DN 11, judeţul Covasna, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şinu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10 litera a), “proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”;

- analiza documentaţiei depusă de titular (înregistrată la APM Covasna cu nr. 6946/20.11.2013)şi a completărilor înregistrate la APM Covasna cu nr. 7062/27.11.2013;

- verificarea amplasamentului (Proces-verbal nr. 6946/21.11.2013);

-APM Covasna a anunţat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu prin afişarea anunţului (întocmit conform modelului din anexa nr. 7 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010) pe pagina proprie de internet http://apmcv.anpm.ro,la sediul din Sf. Gheorghe, str. Grigore Balan, nr. 10, precum şi prin adrese de email transmise la personale fizice şi juridice care au solicitat să fie considerate public interesat în toate etapele procedurii. Deasemenea APM Covasna a informat titularul prin adresa nr. 6990/22.11.2013 asupra obligativităţii publicării anunţului întocmit conform modelului din anexa nr. 8 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

- Titularul proiectului a publicat anunţul privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pe pagina proprie de internet http://www.schweighofer.at/ro.html, la avizierul Primăriei Reci (Proces-verbal de afişare nr. 3845/22.11.2013) şi în ziarul Evenimentul Zilei din data de 23.11.2013.

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Reci nr. 36/2013 privind aprobarea PUZ aferent;

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 593 din 20.11.2013 privind „Lucrări hidrotehnice pe pârâul Beşeneu, comuna Reci, judeţul Covasna”;

- Referat hidrogeologic de expertiză pentru foraje puţuri de apă întocmit de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

- Avizul de mediu nr. 1 din 09.09.2013 emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna;

- Raportul de mediu elaborat pentru faza PUZ de colectivul: Petráss István Attila – expert evaluator de mediu, Bera József – specialist în ingineria mediului.

- Fişe tehnice de securitate adeziv lemn 1949 Akzo Nobel şi agent de impregnare Bochemit Bluestop;

- completarea listei de control privind etapa de încadrare din procedurade evaluare a impactului asupra mediului (Ord. 863/2002 al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului);

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – proiectul propune realizarea unei investiţii - Fabrică de debitare şi prelucrare a lemnului, în intravilanul comunei Reci, pe un teren cu suprafaţa de 695.291 mp (67,6 ha terenuri agricole din categoria III si IV + drumuri de exploatare din interiorul vechilor tarlale + suprafeţe nete ale debleurilor şi rambleurilor produse la amenajarea platformei), aflat în proprietatea titularului. Ansamblul de clădiri se va amplasa în conformitate cu fluxul tehnologic impus de procesul de debitare şi prelucrare a lemnului într-o structură după cum urmează:

 • arie construită clădiri şi amenajări edilitare: 59.103 mp,
 • arie desfăşurată clădiri şi amenajări edilitare: 71.645 mp,
 • drum acces la DN11 prevăzut cu benzi de decelerare şi accelerareşi platformă carosabilă auto în incintă: 31.035 mp,
 • platformă tehnologică asfaltată/betonată (fără A.C. clădiri): 478.070 mp,
 • trotuare şi platforme pietonale+rigole deschise: 64.683 mp,
 • terenuri libere amenjate ca spaţii verzi: 62.400 mp.

Coeficientul de Utilizare a Terenului  (CUT) - global = 0,10 Procentul de Ocupare a Terenului      (POT) - global = 8,5 %. Proiectul implică lucrări de amenajare a amplasamentului şi realizarea a următoarelor elemente constructive:

 • Clădire cabină de prelucrare, funcţiune tehnologică: preluare şi sortare buşteni; dotări: cabină supraveghere şi control, cameră electrică şi hidraulică, post trafo, sala de mese, grup sanitar; arie construită 200 mp, arie desfăşurată 360mp, hmax=10m; structura de rezistenţă diafragme de b.a. monolit;
 • Hală şi linie decojire buşteni, funcţiune tehnologică: calibrare şi decojire buşteni; dotări: cabină de decojire şi control, linie tehnologică de decojire buşteni; arie construită 352 mp, arie desfăşurată 352 mp, hmax= 11,40 m; structura de rezistenţă: diafragme de b.a. monolit, cadre b.a. şi structura metalică suport utilaje;
 • Clădire hală tăiere gatere, funcţiune tehnologică: tăiere buşteni; dotări: hală pe 2 niveluri prelucrare buşteni, camere tehnice, post trafo, depozite, sala de mese, birouri tehnice, grup sanitar; arie construită 9.715 mp, arie desfăşurată 14.715 mp, hmax= 16,50 m; structura de rezistenţă: stâlpi şi grinzi de b.a. prefabricat, grinzi metalice;
 • Clădire hală rindeluire, funcţiune tehnologică: prelucrare cherestea; dotări: hală pe 2 niveluri prelucrare cherestea, camere tehnice, post trafo, depozite, sala de mese, birouri tehnice, grup sanitar; arie construită 21.917 mp, arie desfăşurată 22.117 mp, hmax= 12,30 m; structura de rezistenţă: stâlpi şi grinzi de b.a. prefabricat;
 • Clădire hală peleţi, funcţiune tehnologică: prelucrare rumeguş în peleţi şi bricheţi; dotări: hală pe un singur nivel, camere tehnice, post trafo, depozite, birouri tehnice, grup sanitar; arie construită 6.175 mp, arie desfăşurată 6175 mp, hmax= 15,83 m; structura de rezistenţă: stâlpi şi grinzi de b.a. prefabricat;
 • Camere şi tuneluri uscare cherestea, se vor amplasa în total 32 camere de uscare tip container termoizolante, dispuse în 4 blocuri, pe o platformă suport betonată; capacitate 270 mc cherestea fiecare, arie desfăşurată 8890 mp, hmax= 9,0 m;
 • Silozuri rumeguş, peleţi şi staţie filtrare rumeguş, în total vor fi amplasate 4 silozuri din beton pentru rumeguş (2 silozuri pentru material uscat şi 2 silozuri pentru rumeguş uscat) şi 4 silozuri pentru peleţi; funcţiune tehnologică: filtrare, depozitare, uscare, peletizare rumeguşi; dotări: 8 buc. silozuri şi spaţii tehnologice anexe; arie construită silozuri 1120 mp, arie construită camere de uscare 417mp; hmax= 25,50 m; structura de rezistenţă: diafragme de b.a. monolit;
 • Clădire centrală termică, funcţiune tehnologică: producerea de energie termică din biomasă (deşeuri lemnoase rezultate în procesul tehnologic de prelucrare a lemnului); carateristici centrală: producţia de energie termică utilă 10 MW, presiune de operare maximă 10 bar, temperatura maximă de funcţionare 110 0C, cenuşă max. 10%; dotări: hală minibloc pe 3 niveluri, sala cazanelor, buncăre combustibil, sisteme de filtrare a gazelor arse evacuate, birouri tehnice, grup sanitar; arie construită 5.950 mp, arie desfăşurată 11.900 mp, hmax= 32,50 m; structura de rezistenţă: cadre de b.a. monolit şi structură metalică;
 • Unitate de alimentare cu combustibil MINOTAUR tip container prevăzut cu cisternă cu perete dublu având un singur compartiment de depozitare pentru  motorină, capacitate 51600 litri; staţia se va monta pe placă de beton de 20 cm; principalele accesorii: sistem de umplere, sistem de pompare, pompa de alimentare, sisteme de protecţie împotriva pierderii de combustibil, sistem de protecţie împotriva fulgerelor, siguranţă explozie, spaţiu pentru personalul de deservire.
 • Rezervor PSI, staţie pompare apă, sisteme stingere incendii, asigurarea apei pentru stingerea incendiilor se realizează prin 2 rezervoare concentrice din beton; staţia de pompare reprezintă o clădire parter 7,50m x 8,50m care adăposteşte pompele de apă pentru protecţia împotriva incendiilor; sistemul de stingere al incendiilor se compune din sistemul de hidranţi exteriori, hidranţi interiori şi sistemul de sprinklere; arie construită 522 mp;
 • Bazin retenţie ape pluviale, se va realiza îngropat în pământ, din beton armat cu izolaţie hidrofugă; rolul funcţional: stocarea temporară a apelor pluviale colectate de pe platforma tehnologică şi deversarea controlată a apelor stocate în Pârâul Beşeneu; volum: 5370 mc; suprafaţa construită 1.100 mp;
 • Clădire socială vestiare, funcţiune: spaţii pentru vestiare şi grupuri sanitare pe 2 niveluri; arie construită 385 mp, arie desfăşurată 753 mp; h max = 6,80m; structură de rezistenţă cadre b.a., planşee b.a. prefabricate;
 • Clădire administrativă pe 2 niveluri care adăposteşte birouri, săli de şedinţe, grupuri sanitare; arie construită 885 mp, arie desfăşurată 1749 mp; hmax = 735m; structură de rezistenţă cadre b.a., planşee b.a. prefabricate;
 • Cale ferată industrialăîn interiorul incintei având forma unui grup de linii circular închise;
 • Staţii de transformare energie electrică:1 buc. pentru platforma de lemn rotund, 4 buc. pentru hala de tăiere, 4 buc. pentru camerele de uscare, 3 buc. pentru hală rindeluire şi clădire administrativă, 2 buc. la centrala termică, 3 buc. pentru uscătorul cu bandă, 4 buc. la peletizare/brichetare;
 • Împrejmuiri de tip industrial pe intreg perimetrul;
 • Panouri, firmeşi sisteme de semnalizare a fabricii;
 • Spaţii verzi: Terenurile libere neamenajate ca platforme tehnologice sau neocupate de constructii se vor amenaja ca spatii verzi.

Descrierea pe scurt a procesului tehnologic. Principalele faze ale procesului tehnologic sunt următoarele: aprovizionare materii prime şi auxiliare – depozitare lemn rotund (buşteni) – sortare, decojire lemn rotund pentru gater – tăiere – sortarea produselor primare – tratare contra albăstrelii, dacă este cazul – uscare – rindeluire – fabricare grinzi lamelare încleiate – fabricare peleţi şi bricheţi – ambalare – depozitare produse finite – livrare. Materia primă (buştenii) ajung fie cu autocamionul, fie cu vagoanele de cale ferată la instalaţia de sortare/decojire a lemnului rotund prin grija vânzătorului. Capacitatea liniei de sortare este de 848.000 mc/an. Materialul este depozitat pe suprafeţele libere din stânga şi dreapta liniei de sortare. Paralel cu spaţiul de depozitare pentru lemnul rotund se află depozitul de combustibil din biomasă (scoarţă şi deşeuri lemnoase). Scoarţa separată, în cantitate de aproximativ 33.920 t/an (masă uscată),  în depozitul de lemn rotund este depozitată temporar în spaţiul de depozitare pentru biomasă şi este utilizată mai târziu în sala cazanelor, care se află în continuarea depozitului de combustibil. În continuarea axei instalaţiei de sortare a lemnului rotund, pe direcţia nord–vest, se află hala de tăiere. Cu ajutorul stivuitoarelor, lemnul rotund sortat şi decojit este depus pe platforma de alimentare a liniei de tăiere, care are o capacitate de 800.000 mc cherestea/an. Din hala de tăiere produsele primare sunt transportate în hala de sortare, unde scândurile sunt separate pe dimensiuni şi sortimente de calitate. O parte din materialul lemnos rezultat, care prezintă defecţiuni, este tratat cu agenţi de impregnare contra albăstrelii. După hala de tăiere urmează trei tipuri de spaţii de depozitare cherestea. Spaţiul, unde sunt constituite sortimentele, spaţiul pentru cheresteaua proaspăt tăiată şi spaţiul de depozitare pe flux pentru marfa care urmează a fi uscată. În continuarea spaţiilor de depozitare pentru cherestea se află blocurile camerelor de uscare, 32 buc. dispuse în 4 blocuri. Stivele de cherestea uscată sunt aduse la instalaţia de rindeluit, unde sunt prelucrate de regulă pe 4 feţe. Tot în hala de rindeluire se găseşte şi o linie de ambalare cu folie plastic. În hala de rindeluire este amplasată şi o instalaţie de fabricare a grinzilor lamelare încleiate. Adezivul pentru lemn utilizat este unul pe bază de apă, care nu are componente clasificate drept periculoase. Produsele finite ambalate sunt depozitate pe platforma specială amenajată în acest scop. Rumeguşul şi talajul rezultat în urma proceselor de tăiere şi rindeluire este colectat cu ajutorul unei instalaţii de aspiraţie. Rumeguşul este separat de aer prin intermediul unor cicloane şi transportat cu ajutorul unor benzi în silozuri, urmând să fie vândute sau sa fie procesate în continuare sub formă de peleţi. Rumeguşul va fi uscat în uscătorul pe bandă. Suprafeţele rămase între hala de rindeluire şi zona de acces (clădirile de birouri şi cele sociale) sunt ocupate de spaţiile de depozitare şi de încărcare pentru produsele finite. La vest de hala de tăiere se află hala pentru fabricare peleţi. Rumeguşul şi talajul care nu a fost vândut către terţi este transportat din silozuri în hala de peletizare pentru a fi procesat.

Terenurile libere neamenajate ca platforme tehnologice sau neocupate de constructii se vor amenaja ca spatii verzi.

Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu.

Preepurarea apelor pluviale. Reţeaua de colectare a apelor pluviale va fi gravitaţională, alcatuită din 3 colectoare principale cu diametre variabile între 200 şi 1200 mm. Lungimea totală de canalizare pluviala este: 5537 m. Pe traseul acesteia vor fi montate două separatoare de hidrocarburi, unul în zona parcării şi unul în zona unde se executa reparaţii ale utilajelor şi vor deservi zonele cu risc de scurgeri hidrocarburi de la utilaje. Apele pluviale vor fi colectate într-un bazin de retenţie pentru asigurarea timpului necesar sedimentării şi pentru a echilibra debitele evacuate în pârâul Beşeneu.

Centrală termică 10 MWth: instalaţia constituie o combinaţie între tipul cu grătar şi instalaţia de ardere în ciclon vertical. Prin dimensionarea corectă a grătarului se produce uscarea combustibilului şi arderea primară consecutivă a acesteia într-un pat de jar controlat. Imediat deasupra zonei primare este dispus ciclonul de ardere. Intrarea de formă specială în camera ciclonului şi duzele de aer dispuse tangenţial pentru arderea secundară şi recirculare aduc gazele de ardere în mişcare de rotaţie. Prin mişcarea rotativă a gazelor de ardere, particulele de praf sunt proiectate spre exterior unde ard şi cad apoi în jos sau ajung înapoi în zona primară. Acest proces dinamic de ardere influenţat de forţa tangenţială şi de gravitaţie face posibilă arderea completă a particulelor zburătoare. Turbulenţa face posibilă amestecarea a gazelor de ardere cu oxigenul, ceea ce face ca arderea să poată fi realizată cu un conţinut redus de oxigen rezidual şi prin aceasta cu un înalt randament de ardere şi reducerea emisiilor NOX şi SO2.  Gazele de ardere sunt conduse într-un set de cicloane separatoare, compuse  din cicloane dispuse în paralel, prevăzute cu evacuarea prafului în partea inferioară a cicloanelor. De aici gazele de ardere trec printr-un separator electrostatic de praf cu plăci. Cenuşa zburătoare separată este transportată în containerul de cenuşă cu ajutorul unui transportator cu melc. Boilerul este dotat cu un coşde 35x0,9m.

Hala de rindeluire: rumeguşul şi talaşul rezultate din procesele care au loc în hala de rindeluire sunt colectate cu ajutorul unei instalaţii de aspiraţie şi filtrare. Fiecare instalaţie a maşinilor individuale este aspirată printr-un ventilator radial. Aceste sisteme de ventilaţie sunt amplasate în afara halei de rindeluire. Aerul aspirat încărcat cu rumeguşsau talaj este introdus intr-o reţea de cicloane cu ajutorul ventilatoarelor, unde mare parte din cantitatea de talaj şi rumeguşeste separată de aer. De aici aerul ajunge într-o instalaţie de filtrare cu saci filtranţi cu curăţire cu aer comprimat unde se efectuează o separare a fracţiilor fine. În timpul anotimpurilor reci aerul filtrat este reintrodus în hala de rindeluire.  Pe perioda anotimpurilor calde aerul filtrat este eliberat în natură. Talaşul şi rumeguşul colectat sunt transportate cu ajutorul unor benzi transportoare către silozuri şi depozitate.

Pe laturile nordica si sud-vestica a amplasamentului se vor realiza perdele de protectie pentru diminuarea eventualului impact vizual dinspre DN11 La limita de Nord-Vest a incintei in zona garii CFR Moacsa, se vor monta, la limita interioara a incintei, sisteme de panouri fonoabsorbante, pentru a impiedica poluarea sonora a calatorilor din gara Moacşa.

Asigurare utilităţi: Energia electricăva fi asigurată prin intermediul staţiei de transformare în energie electrică la tensiune de 20 kV şi se distribuie în întreagă fabrică. În incinta fabricii se vor regăsi în funcţie de cerinţele locale, transformatoare sau grupe de transformatoare individuale. Alimentarea cu apă potabilăa grupurilor sanitare se va realiza de la reţeaua localitatii Reci, printr-un racord la conducta de alimentare a comunei Reci. Conducta de racord va fi din teava tip PEID 100, Dn 110 mm, pe o lungime de 40 m. La limita proprietatii se va monta un cămin apometru pentru măsurarea consumului de apă. Reţeaua de distribuţie din incintă se va realiza prin conducte pozate subteran. Conductele de distribuţie vor fi din ţeavă tip PEID 100, Dn 63-75-90 mm, pe o lungime de 2066 m. Conform breviarului de calcul prezentat, necesarul de apă potabilă este: Qmax zi = 43,04 mc = 1,27 l/s. Alimentarea cu apă industrialăşi rezerva intangibilă pentru stingerea incendiilorvor fi asigurate de la puturi forate pe terenul fabricii. Conform breviarului de calcul întocmit de PYRONOVA IS ROMANIA S.R.L. din Cluj, rezerva intangibilă de apă este 2058 mc, iar sursa de alimentare va trebui să asigure refacerea rezervei în 24 de ore. Astfel, necesarul de apă este: aprox. Qzi = 2058 mc/zi = 23,8 l/s. Forajele, se vor executa conform studiului hidro-geologic: “luând în considerare capacitatea acviferului din zonă, pentru satisfacerea necesarului de apă de Qzi = 2058 mc/zi = 23.8 l/s  sunt necesare trei foraje. Într-o primă fază se vor executa primele două foraje şi în funcţie de rezultatele acestora se va executa şi al treilea foraj.” Apa este pompată din puţuri până la rezervor cu ajutorul pompelor submersibile amplasate in puţuri. Conductele de aducţiune vor fi din ţeavă tip PEID 100, Dn 110mm, pe o lungime de 360 m.

Alimentarea punctelor de consum industrial se va realiza prin conducte montate subteran. Conductele de distribuţie vor fi din ţeava tip PEID 100, DN 75-90, lungime totală :  849 m.

Apele uzate menajerede la grupurile sanitare vor fi colectate într-un singur cămin şi pompate în reţeaua de canalizare Reci. La dimensionarea sistemului de canalizare s-a plecat de la un debit maxim de ape uzate menjare Quz max zi =43,04 mc. Conducta va fi din ţeavă tip PEID 100, Dn 75x4.5 mm, pe o lungime de 1717,8 m. Reţeaua de canalizare Reci este compusă din tronsoane gravitaţionale şi pompate. Cel mai apropiat punct de racord al conductei fabricii este pe tronson gravitaţional. Racordul se va realiza în cămin menajer existent.Apele pluvialede pe platformele betonate/asfaltate, parcări, acoperişul clădirilor sunt colectate de o reţea gravitaţională, alcatuită din 3 colectoare principale cu diametre variabile între 200 şi 1200 mm. Lungimea totală de canalizare pluvială este: 5537 m. Se vor monta 2 separatoare de hidrocarburi în zona parcării şi în zona reparaţiilor de utilaje, şi vor deservi doar zonele cu risc de scurgeri hidrocarburi de la utilaje. Apele pluviale vor fi colectate într-un bazin de retenţie pentru asigurarea timpului necesar sedimentării şi pentru a echilibra debitele evacuate. Apele pluviale vor fi evacuate din bazinul de retenţie printr-un tronson de conductă din beton armat, Dn 1000mm şi lungime de 531 m, urmată de tronsonul de rigolă trapezoidală deschisă, cu lungimea de 130 m, în pârâul Beşeneu. Se va realiza regularizarea albiei pârâului Beşeneu pe o lungime de 1000m pentru asigurarea scurgerii debitelor. Pentru realizarea reprofilării albiei minore se formează o secţiune trapezoidală având lăţimea la bază de 2 m şi taluze cu panta de 1:1,5. În zona de confluenţă a pârâului Beşeneu cu Râul Negru se vor consolida malurile cu o secţiune realizată dintr-un prism de anrocamente, aşezat pe o saltea de fascine cu grosimea de 0,45 m. Pe prism se reazemă un pereu uscat cu grosimea variabila de  0,3-0,2m. Lungimea de consolidare este de 90 m. Pentru consolidarea zonei de confluenţă se va realiza un prag de fund din anrocamente. Energia termică necesară diferitelor faze ale procesului tehnologic şi încălzirii spaţiilor se asigură de la centrala termică proprie de 10 MWth capacitate. Aerul comprimat pentru întreaga fabrică este asigurat de o instalaţie centrală de compresie, care are în dotare compresoare elicoidale, instalaţie de uscare a aerului şi rezervor de aer comprimat.

cumularea cu alte proiecte – în zonă nu sunt în curs de execuţie alte proiecte; în vecinătate exista o zonă de 123 ha care a fost sistematizată în anul 2008 prin „PUZ Centru logistic de afaceri si retail – SC Scorillo Intercom SRL” dar inca nu au fost demarate investitii pe amplasament;

utilizarea resurselor naturale: în faza de execuţie vor fi utilizate în principal diferite materiale de construcţii, combustibil, apă; în faza de funcţionare se va utiliza masa lemnoasă care va fi procurată atât de pe piaţa internă cât şi de pe piaţa externă,combustibil, apă potabilă si tehnologică.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri metalice, materiale de construcţii, deşeuri de material plastic, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Deşeurile tehnologice (deşeuri lemnoase) rezultate în timpul funcţionării vor fi colectate selectiv, în locuri special amenajate, betonate, închise. Deşeurile de coajă de lemn vor fi valorificate ca biomasă în centrala proprie sau folosite la fabricarea peleţilor şi bricheţilor. În cazul unor surplusuri semnificative, acesta poate fi vândut ca atare către terţi. Deşeurile menajere amestecate provenite de la angajaţi vor fi stocate temporar în pubele şi preluate periodic de către firme specializate pe bază de contract. Cenuşa rezultată la centrala termică se depozitează în containere metalice închise. Alte tipuri de deşeuri generate în perioada de funcţionare: deşeuri de ambalaje plastic, deşeuri de hârtie/carton, deşeuri de uleiuri minerale, anvelope uzate, filtre ulei/motorină uzate, deşeuri metalice, acumulatori uzaţi, etc. Colectarea deşeurilor se realizează selectiv, in recipienti special amplasati pentru acest scop, golirea şi transportul lor se realizează de firme specializate la intervale regulate de timp.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şialte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: utilajele şi mijloacele de transport precum si organizarea de şantier sunt surse de poluare temporara. Conform estimarilor prezentate nivelul de zgomot si emisii in aer se incadreaza in limitele admise de normative in vigoare. Datorita distantei amplasamentului fata de zonele locuite nu se va crea disconfort pentru populatie. Organizarea de santier cuprinde containere pentru paza, birouri, vestiare, depozite si toalete mobile pentru peronalul care lucrează pe şantier;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: centrala termică, ape uzate menajere, potenţiale scurgeri de hidrocarburi de la utilaje si/sau autovehicule, zgomot generat de utilaje si mijloace de transport.  Intrucat activitatea se desfasoara in spatii inchise si pe platforme betonate/asfaltate, riscul de poluare a solului si a apei este scazut. În timpul execuţiei lucrările se vor desfăşura sub strictă supraveghere, minimalizând posibilitatea poluării. Din determinările şi modelările prezentate in memoriu reiese că zgomotul si emisiile in atmosfera generate de funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor încadra în limitele prevăzute de normele în vigoare.

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – in procesul tehnologic se utilizeaza substante din categoria celor periculoase in cantitati reduse. Acestea se depoziteaza si utilizeaza in spatii inchise prevazute cu platforme betonate. Riscul caracteristic activitatilor de prelucrare a lemnului este riscul de incendiu pentru care se iau masuri speciale in faza de executie a proiectului in conformitate cu normativele de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii, de exploatare a utilajelor şi cu prevederile fişelor tehnice de securitate ale substantelor periculoase;

utilizarea existentă a terenului – teren intravilan conform PUZ aprobat;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – principalele resurse naturale din zonă sunt cele de apă subterană şi solul fertil. Stratul fertil decopertat va fi folosit conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar pentru ameliorarea unor terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice. Conform studiilor hidrogeologice întocmite noile foraje pentru asigurarea apei de incendiu şi tehnologice nu vor avea un efect negativ asupra sistemului de alimentare cu apă al Comunei Reci, aflat în apropiere.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şibazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul, amplasamentul propus se află la o distanţă de aproximativ 1,6 km de ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci, la 2,2 km de ROSPA082 Munţii Bodoc-Baraolt şi la 2 km de ROSCI0374 Râul Negru;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – zonele locuite cele mai apropiate sunt: localitatea Reci la 590 m, Bita la 680 m, Moacşa la 1090 m;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – peisajul zonei este caracterizat preponderent de terenuri agricole şi zone de servicii (gara CFR, statii distributţe carburanti, hotel); cea mai apropiată zonă de interes turistic - Dealul Pivniţele Mari (Óriáspince-tető) se află la cca. 2-2.5 km; 

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament si in imediata vecinatate a acestuia; cele mai apropiate zone locuite sunt localitatea Reci la 590 m si Bita la 680 m.

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbari profunde ale factorilor de mediu; impactul este neutru, continuu in perioada de functionare si reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale si in caz de calamitati naturale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – continuu in perioada de functionare si reversibil.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Se vor respecta prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 3. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;
 5. Se vor respecta obligatoriu zonele de protecţie sanitară a obiectivelor de gospodărire a apelor din zonă  conform prevederilor HG. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Pentru prevenirea poluării accidentale a solului şi subsolului, se vor utiliza doar mijloace de transport şi utilaje corespunzătoare normelor tehnice în domeniu, astfel încât să se preîntâmpine deversările de motorină sau uleiuri de la motoarele acestora si depasirea nivelului admisibil de emisii de noxe in atmosfera;
 7. Pe toată durata de execuţie a lucrărilor hidrotehnice pe pârâul Beşeneu, beneficiarul are obligaţia să asigure scurgerea liberă a apelor pe cursul de apă.
 8. Amenajarea corespunzătoare a organizărilor de şantier în ceea ce priveşte utilităţile (apă, electricitate, dotarea cu grupuri sanitare ecologice, colectarea apei uzate menajere, parcări pentru utilaje, maşini de transport, autoturisme, după caz) şi depozitarea materialelor periculoase şi inflamabile conform legislaţiei în vigoare;
 9. Monitorizarea gestiunii deşeurilor rezultate din activitatea de organizare de şantier, în etapa de construcţie;
 10. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător si monitorizarea calitatii aerului in faza de operare;
 11. Reducerea emisiilor de gaze şi de pulberi prin:

- inspecţii tehnice auto la vehiculele de mărfuri şi utilajele de construcţii si inspectii tennice la centrala termica

- aspersarea periodică cu apă în timpul transportului a materialului excavat şi spălarea cu apă a roţilor vehiculelor pentru diminuarea emisiilor de pulberi

- supravegherea transportului materialelor vrac; supravegherea locurilor de depozitare a materialelor din săpături

- mijloacele de transport pentru materialele pulverulente vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- mijloacele de transport vor rula cu viteză redusă, pentru limitarea antrenării particulelor minerale, a prafului în atmosferă şi pentru limitarea poluării fonice şi a nivelului de vibraţii;

- controlul încălzirii, preparării şi aşternerii straturilor de asfalt

- controlul curăţeniei pe carosabilul drumurilor utilizate in perioada de constructie si a drumurilor din incinta care fac obiectul proiectului in perioada de operare

 1. Asigurarea încărcării optime a mijloacelor de transport şi utilajelor şi alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optimale şi respectarea graficelor de lucru;
 2. În perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;
 3. Cenuşa rezultata de la centrala termică se va colecta local în containere închise, care să împiedice posibilitatea poluarii atmosferice;
 4. Respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Respectarea prevederilor HG nr.188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 6. Monitorizarea calităţii apelor descărcate în sistemul de canalizare al comunei Reci şi a calităţii apelor pluviale evacuate în receptorul natural Pârâul Beşeneu;
 7. Realizarea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere şi sisteme de preepurare pentru ape pluviale, posibil impurificate de scurgerile accidentale de produse petroliere/uleiuri;
 8. Terenurile libere neamenajate ca platforme tehnologice sau neocupate de constructii se vor amenaja ca spatii verzi;
 9. Pe laturile nordica si sud-vestica a amplasamentului se vor realiza perdele de protectie pentru diminuarea eventualului impact vizual dinspre DN11;
 10. La limita de Nord-Vest a incintei, in zona garii CFR Moacsa, se vor monta pe perioada executiei, la limita interioara a incintei, sisteme de panouri fonoabsorbante, pentru a impiedica poluarea sonora a calatorilor din gara Moacsa.
 11. Materia prima, precum si orice produs intermediar sau produs finit va fi astfel depozitat incat vantul sau alte conditii atmosferice sa nu conduca la poluarea aerului atmosferic
 12. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor. Zgomotul rezultat în urma procesului de productie va respecta limita maxima admisa de ord. MS 536/1997 privind locuitorii localitatilor din vecinătatea amplasamentului.
 13. Lucrările de săpătură vor fi executate cu supraveghere arheologică efectuată de o instituţie de specialitate, prin arheologici înscrişi în Registrul Arheologilor.
 14. În cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrărilor beneficiarul va sista lucrările de construcţie în vederea solicitării autorizaţiei şi executării cercetării arheologice preventive
 15. Respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Respectarea OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 17. Se va întocmi Plan de apărare împotriva inundaţiilor a investiţiei “Fabrica de debitare şi prelucrare lemn, Reci” care se va corela cu planurile de apărare împotriva inundaţiei ale Comunei Reci şi a SGA Covasna pentru Acumularea pentru irigaţii Moacşa – Pădureni;
 18. Respectarea zonelor de protecţie faţă de calea ferată regională şi faţă de drumul naţional DN11;
 19. Asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor si de interventii in caz de poluari accidentale conform legislaţiei în vigoare.
 20. Montarea conductelor si a cablurilor electrice si telefonice, conform normelor în vigoare.
 21. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;
 22. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 23. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 24. Obţinerea tuturor avizelor/acordurilor precizate în certificatul de urbanism nr. 481/19.11.2013, eliberat de Consiliul Judeţean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 25. Respectarea condiţiilor din Avizul de mediu nr. 1/09.09.2013 emis de APM Covasna, şi a programului de monitorizare care face parte integrantă din aviz
 26. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 27. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţie de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări,                                                                         Întocmit,

               Ing. Cornea Luminiţa                                                                                     Ing. Farkas János


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.