Back

S.C. BIOELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L. Rădăuţi, str. Austriei, nr. 1, jud. Suceava-“Instalaţii aferente tehnologiei obţinerii energiei verzi la Fabrica de debitare şi prelucrare lemn - Reci”

Ca urmare a solicitării dumneavoastră de acord de mediu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 924/20.02.2014 (nr. registratură electronică 38/20.02.2014), pentru proiectul “Instalaţii aferente tehnologiei obţinerii energiei verzi la Fabrica de debitare şi prelucrare lemn - Recipropus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, DN 12, judeţul Covasna,

în urma analizării documentaţiei depuse, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedintelor Comisiei de Analiză Tehnică din datele de 12.03.2014 şi 27.03.2014, a emiterii de către APM Covasna a Deciziei etapei de încadrare  nr. 18 / 21.03.2014 prin care s-a decis că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, fiind încadrat în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3 litera a) - “instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic” şi în prevederile Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 1, pct 1.1. “Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW”,

conform Ordinului M.M.P nr. 135/2010, Art. 14, alin (1), punctul e), în vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, prin prezenta vă transmitem îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului:

Aspectele care trebuie tratate conform anexei Nr. 4 din H.G nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, sunt următoarele:

1.      Descrierea proiectului, incluzând:

a)      descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a cerinţelor de amenajare şi utilizare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare;

b)      descrierea principalelor caracteristici ale proceselor desfăşurate , de exemplu natura şi cantitatea materialelor utilizate;

c)      estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în aer, sol, zgomot, vibraţii, căldură, radiaţii, etc) rezultate din funcţionarea proiectului propus.

2.      Rezumatul principalelor alternative studiate de titular şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului;

3.      Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus;

4.      Descrierea efectelor semnificative (efecte directe şi indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative) posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:

a)      existenţa proiectului;

b)      utilizarea resurselor naturale;

c)      emisiile de poluanţi, zgomot şi alte surse de disconfort, de eliminarea deşeurilor şi descrierea metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului.

  1. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului.
  2. Un rezumat fără caracter tehnic al informaţiilor furnizate la punctele precedente.
  3. Indicarea dificultăţilor (deficiente tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informaţiei solicitate.

Raportul privind impactul asupra mediului va fi întocmit în conformitate cu prevederile Ord. MAPM nr. 863/2002, Anexa nr. 2 - Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare. Domeniile pentru care se solicită detaliere şi componentele de mediu potenţial afectate sunt precizate în Lista de control pentru definirea domeniului evaluării (ataşată prezentei) întocmită de APM Covasna pe baza informaţiilor obţinute din analiza documentaţiei, a verificării în teren, a discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor CAT şi a punctelor de vedere exprimate de celelalte autorităţi. Componentele de mediu identificate ca potenţial a fi afectate de implementarea proiectului, notate în coloana a 4-a a Listei de control sunt cele precizate în Anexa nr. 2, tabelul nr. 3 al Ordinului MAPM nr. 863/2002.

Documentaţia va conţine rezumatul fără caracter tehnic conform Anexei 2, punctul 9 din Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului .

Documentaţia se va mai completa cu:

  • dovada plăţii tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului în valoare de 1.000 lei;

În conformitate cu HG nr. 445/2009 elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizează cu respectarea prezentului îndrumar, de către persoane fizice sau juridice, care au acest drept, potrivit legii şi va fi transmis la APM Covasna pe suport de hârtie şi în format electronic.

Transmiterea de către autoritatea publica pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare de la titularul proiectului (Ordinul MMP nr. 135/2010, art 13 alin (2) ).

Îndrumarul va fi pus la dispoziţia publicului prin afişare pe pagina de internet al APM Covasna http://apmcv.anpm.ro.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                      Întocmit,

Ing. Cornea Luminiţa                                                                       Ing. Farkas János