Back

Proiect revizuire decizie etapa de incadrare

PROIECT REVIZUIRE DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
Nr. 72 / 22.12.2010 din data de 26.11.2014

Ca urmare a solicitării de acord de mediu depuse de COMUNA ZAGON, cu sediul în comuna Zagon, satul Zagon, nr. 114, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7702/10.11.2010, a notificării privind modificările aduse proiectului înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 5346/02.10.014 (nr. registratură electronică 330/24.09.2014);
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ordinului M.M.P. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintelor Comisiei de Analiză Tehnică din datele de 04.11.2010 şi 16.10.2014, ca proiectul "Sistem de canalizare în comuna Zagon, satul Păpăuţi, judeţul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Zagon, satul Păpăuţi, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10 litera b) "proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcîrilor auto" şi pct. 11 litera c) „staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1";
- Avizul de gospodărire a apelor nr. 75/11.11.2010, emis de S.G.A. Covasna;
- Acordul nr. 15.609/DI/23.10.2014 privind modificările tehnologice propuse, emis de Administraţia
- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:    
Caracteristicile proiectului:
-  mărimea proiectului – Proiectul propune realizarea unui sistem de canalizare menajeră pentru satul Păpăuţi şi crearea posibilităţii de branşare a gospodăriilor din această localitate. Principalele obiective ale investitiei sunt următoarele:  reţeaua de canalizare, staţiile de pompare, staţia de epurare şi racordurile la reţea.
Reţeaua de canalizare
Lungimea totală a reţelei de canalizare gravitațională va fi de L = 11 393 m din tuburi PVC SN 4 cu Dn 200 şi 250mm, din care: conductă PVC, SN4, DN 250, L =  5 168 m, conducta PVC, SN4, DN 200, L =  6 345 m. Reţeaua de canalizare mai cuprinde şi 271 buc. cămin de inspecţie vizitabile, tip beton DN 1000. Subtraversari:  Drum Național DN 13 E – 1 buc., pârâul Păpăuţi – 7 buc., pârâu necodificat – 3buc., conducte canalizare
Staţii de pompare, în cadrul lucrărilor de canalizare se vor executa 5 stații de pompare de ridicare de nivel.
Staţia de epurare
Se propune realizarea unei stații de epurare tip container cu două linii independente cu capacitatea Q zi max = 2x120mc/zi = 240 mc/zi. Apele uzate epurate vor fi evacuate în pârâul. Păpăuți se vor inadra în prevederile NTPA 001. Staţia de epurare va funcţiona în regim permanent 24 ore/zi, 365 zile/an. Schema de epurare adoptată urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin indicatorul CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului, cu deshidratarea nămolului.
Racorduri la rețeaua de canalizare: racorduri din tub PVC DN 160, lungime totală 3180 m, cămine de racord tip PVC DN 315, inclusiv elemente de racord 530 buc.
Utilităţi:
- Apa potabilă se va asigura din incinta staţiei de epurare din puţ săpat. Apa necesară procesului tehnologic de epurare va fi asigurată prin realizare al unui racord de 30 m cu o conductă din PEID DN 50 mm;
- Energia electrică necesară funcţionării staţiei de epurare se va asigura prin intermediul unui racord 20 KV de 300 m lungime din linia electrică aeriană LEA 20 KV existentă în zonă. Se prevede dotarea staţiei de epurare cu un grup electrogen ca sursă de rezervă pentru cazuri de avarie la linia electrică aeriană.
-  cumularea cu alte proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului;
-  utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza materiale de construcţii existente în zonă (agregate minerale);
- producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de polietilenă, materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.
- în faza de funcţionare se vor genera: deşeuri grosiere retinuţe pe site, nămol deshidratat stocat temporar în saci pe o platformă special amenajată, deşeuri de la reparaţii/revizii accidentale: deşeuri de polietilenă, deşeuri metalice.
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;
- surse de poluare în perioada de funcţionare: în cazul depozitării necorespunzătoare a deşeurilor rezultate, poluări accidentale datorate funcţionării necorespunzătoare a staţiei de epurare;
-  riscul de accident, exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor componente sistemului de canalizare menajeră se va face în conformitate cu  regulamentul de funcţionare – exploatare şi întreţinere;
-  utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism părţile componente ale sistemului de canalizare vor fi amplasate pe terenuri aflate în domeniul public al comunei Zagon, satul Papauti;
- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  la terminarea proiectului terenurile ocupate temporar vor fi readuse la starea iniţială;
- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede - nu este cazul;
b) zonele costiere- nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul  
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul satului Păpăuţi, staţia de epurare tip container se află la o distanţă de aproximativ 250 m de ultima casa de locuit;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.  
-  Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia; poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a substanţelor, materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a staţiei de epurare;
b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;
d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:
1.    implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
2.    se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
3.    se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
4.    solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor indicate în Certificatul de Urbanism nr. 9 din 28.08.2014, emis de Primăria Comunei Zagon, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;
5.    titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
6.    respectarea prevederilor Legii apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
7.    se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor; evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului;
8.    se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
9.    deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
10.    pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
11.    titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
12.    titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţia de mediu conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Neagu Gheorghe

 

 


Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                   Întocmit,
              Ing. Cornea Luminiţa                                                                 Ing. Farkas János