Back

Proiect Deczie Etapa de Incadrare PUZ

Proiect Decizie din data de 21.03.2014 privind etapa de încadrare

PUZ – ,,FERMĂ ZOOTEHNICĂ”, or. Covasna, jud. Covasna

titular: COSTEA GHEORGHE IULIAN ?i COSTEA IULIANA,

or. Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 177, jud. Covasna

suprafaţa totală studiată: 10.000 mp.

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de COSTEA GHEORGHE IULIAN ?i COSTEA IULIANA, cu domiciliul în or. Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 177, judeţul Covasna, prin BIA FLOREA STELA, Sf. Gheorghe, jude?ul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 1237 din 07.03.2014;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 12.03.2014 la APM Covasna;

- punct de vedere din partea Compartimentului de Arii Protejate conform căruia amplasamentul propus nu se află în arii naturale protejate;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ – ,,FERMĂ ZOOTEHNICĂ” – amplasamentul planului propus se află pe teritoriul administrativ al ora?ului Covasna, în extravilan, situat în partea de nord a ora?ului, la cca. 1 km fa?ă de gara CFR Covasna. Terenul poate fi accesat de pe un drum local de exploatare derivat din DC 13, drumul care leagă Covasna de localitatea Tama?falău. Suprafa?a totală a terenului este de 10.000 mp ?i figurează în CF. nr. 25627. Vecinătă?ile sunt: la N, E, S terenuri agricole libere, fâne?e, la V drum de acces.

Titularul planului dore?te realizarea unei zone amenajate pentru func?ionarea unei ferme zootehnice, de capacitate medie, cca. 70 capete vaci în prima etapă, apoi în perspectivă dublarea capacită?ii ini?iale. Pe teren există în prezent câteva construc?ii agricole ?i amenajări nedefinitive. O parte din ace?tia se propun pentru refunc?ionalizare, iar o parte pentru desfiin?are.

Ferma zootehnică va cuprinde următoarele obiective ?i zone func?ionale: grajd vaci de lapte (70 capete) cu sală de muls, birou, vestiar, grup sanitar, magazie cereale, grajd pentru vi?ei, grajd pentru tineret, platforme circula?ii carosabile, pă?une amenajată, ?opron utilaje, platforme pentru depozitare gunoi de grajd, bazine purine, împrejmuire incintă.

Bilan?ul teritorial – situa?ia propusă se prezintă astfel:

Procent de ocupare a terenului POT maxim=35,00%;

Coeficient de ocupare a terenului CUT maxim=0,35;

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la re?eaua centralizată de alimentare cu apă a ora?ului Covasna. Canalizarea menajeră se va face gravita?ional în două bazine vidanjabile impermeabilizate, unul pentru ape uzate menajere de la vestiar ?i grup sanitar, celălalt pentru apele uzate provenite de la camerele de muls, prevăzut cu separator de grăsimi. Apele meteorice se vor conduce prin rigole deschise spre spa?iile verzi amenajate. Gunoiul de grajd se va depozita temporar pe platforme betonate, prevăzute cu bazin purine pentru preluarea păr?ii lichide.

Alimentarea cu energie electrică se va face din re?eaua deja existentă în zona amplasamentului. În zonă nu există re?ele de gaze naturale, încălzirea spa?iilor interioare se va realiza local, cu centrala termică pe bază de combustibil solid.

 

Planul urbanistic zonalnu are efecte semnificative asupra mediului ?i asupra ariilor naturale protejate, nu este necesară evaluarea de mediu ?i evaluarea adecvată.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 18 din 18.02.2014, emis de Primăria Ora?ului Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- solicitare ?i ob?inere aviz la faza PUZ din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Române – SGA Covasna;

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ?i HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul ?i mărimea zonelor de protec?ie sanitară ?i hidrogeologică;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Înaintea demarării investitiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obtinerii Acordului de mediu.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii,                                                                          Întocmit,

Ing. Cornea Lumini?a                                                                                        ecol. Balázsi Beáta