Back

Proiect Decizie privind etapa de încadrare

Proiect Decizie din data de 13.03.2014 privind etapa de încadrare

PUZ – ,,ZONĂ DE LOCUIN?E”, com. Arcu?, sat Arcu?, jud. Covasna

titular: POR-ROSNYAI SANDOR,

Sf. Gheorghe, str. Daliei, nr. 2, bl. 44, sc. C, ap. 10, jud. Covasna

suprafaţa totală studiată: 5000 mp.

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de POR-ROSNYAI SANDOR, cu domiciliul în mun. Sf. Gheorghe, str. Daliei, nr. 2, bl. 44, sc. C, ap. 10, judeţul Covasna, prin SC CAD PROJECT SRL, Sf. Gheorghe, jude?ul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 891 din 19.02.2014;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.03.2014 la APM Covasna;

- punct de vedere din partea Compartimentului de Arii Protejate privind impactul asupra ariilor naturale protejate;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ – ,,ZONĂ DE LOCUIN?E” – zona propusă pentru realizarea investi?iei, în suprafa?ă de 5000 mp, se situează în partea de Sud-Est a localită?ii Arcu?, în extravilan, pe partea stângă a DJ 121B în direc?ia de mers spre Arcu?, dinspre Sf. Gheorghe. Vecinătă?ile sunt la E- DJ121B, pe laturile N, V ?i S sunt terenuri proprietate privată. Zonele limitrofe zonei efectiv sistematizate sunt cuprinse în intravilanul localită?ii Arcu?.

Terenul vizat are categoria de folosin?ă de teren agricol (arabil). Accesul la teren se va asigura prin realizarea unui acces individual direct din DJ 121B.

Func?iunea dominantă a zonei sistematizate va fi cea de locuin?e, în sistem individual, completat cu zone func?ionale cu caracter special de deservire ?i spa?ii verzi.

Bilan?ul teritorial se prezintă astfel:

Procent de ocupare a terenului POT maxim=30,00%;

Coeficient de ocupare a terenului CUT maxim=0,5;

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la conducta de aduc?iune cu apă din DJ121B. Apele uzate menajere vor fi colectate ?i deversate în re?eaua de canalizare menajeră existentă pe DJ121B.

Apele pluviale de pe acoperi?ul clădirilor vor fi colectate prin jgheaburi, burlane ?i rigole ?i vor fi evacuate pe zonele verzi.

În cadrul fazelor următoare de proiectare se prevede realizarea unei re?ele de alimentare cu gaz metan, pentru asigurarea combustibilului centralelor termice individuale.

Alimentarea cu energie electrică se va face din re?eaua deja existentă la limita zonei studiate.

 

Planul urbanistic zonalnu are efecte semnificative asupra mediului ?i asupra ariilor naturale protejate, nu este necesară evaluarea de mediu ?i evaluarea adecvată.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 9 din 16.01.2014, emis de Consiliul Jude?ean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ?i HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Înaintea demarării investitiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obtinerii Acordului de mediu.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii,                                                                          Întocmit,

Ing. Cornea Lumini?a                                                                                    ecol. Balázsi Beáta