Back

Proiect decizie etapa de incadrare PUZ

PROIECT DECIZIE

din 14.11.2014

 

privind etapa de incadrare  PUZ - "ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE'' mun. Targu Secuiesc , satul Lunga-Tinoasa, jud. Covasna

 

Având în vedere:

-notificarea şi documentaţia depusă de  SZABO SZENDE MARIA SI GAL SUSANA cu domiciliul in mun. Targu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr.32, bl.20, sc.C, ap.3, jud.Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 5796/21.10.2014.

- prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile  HG 1000/2012,  privind reorganizarea şi funcţionarea ANPM, art.8, pct. (2);

- concluziile consultării Comitetului special constituit în cadrul APM Covasna în sedinţa din data de 13.11.2014

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului.

- planul este localizat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţul Covasna; 

- titularul detine Certificat de Urbanism, nr.207 din 29.09.2014, emis de Primaria municipiului Targu Secuiesc;

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna stabileste:

    Zona de amplasament vizata se intinde pe un teren in suprafata totala de 16 011 mp. Proiectul propune amenajarea unei incinte de locuit pe teritoriul mun. Targu Secuiesc, situata in extravilanul satului Lunga-Tinoasa in partea de est a localitatii Lunga. Amenajarea consta in zonificarea terenuluiin zona pentru casa de locuit, zona pentru curte, zona pentru gradina si livada, zona pentru anexe gospodaresti. Spatiile libere vor fi amenajate ca spatii verzi. Spre nord , est si vest, la limita terenului se va realiza plantatie compacta de arbori cu vegetatie bogata, paravan in calea curentilor de aer si pentru fixarea solului, precum si pentru realizarea unui microclimat umed si curat protejat fonic Bilantul teritorial propus: suprafata reglementata 1,61 ha, din care constructii 0,13ha, suprafete circulatii semicarosabile 0,11ha, platforme, terase 0,04ha, echipare edilitara 0,02ha, curti, gradini, spatii verzi 0,64ha, circulatii pietonale 0,10ha, suprafata ocupata de oglinda de apa 0,57ha, destinatii speciale 0,00ha. Procentul de ocupare a terenului POT maxim 25%, POT realizat 8,08%; coeficientul de ocupare a terenului CUT realizat 0,10. Alimentarea cu apa se va asigura prin racordarea la reteaua centralizata existenta in zona. Canalizarea menajera se va asigura prin  racordarea la canalizarea menajera centralizata a localitatii existenta in zona. Apele pluviale sant conduse prin rigole deschise spre partea de sud a amplasamentului catre oglinda de apa existenta care poate servi si ca rezerva de incendiu. Energia electrica se va asigura prin racord la reteaua existenta a localitatii din imediata apropiere prin proiect de specialitate. Incalzirea spatiilor se va face cu centrale termice pe combustibil solid (lemne) sau electric.    

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, cu respectarea următoarelor condiţii:

- solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor indicate în Certificat de Urbanism, nr. 207 din 29.09.2014, emis de Primaria municipiului Targu Secuiesc.

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei:

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveti obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei de emitere a avizului de mediu în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

Decizia de incadrare a planului luata de catre APM Covasna se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a  implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locala: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu, încadrarea planului în categoria celor ce nu necesită efectuarea evaluării de mediu.

 

 

Director Executiv,

         ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,                                               

         Ing. Cornea Luminita

                                                                                                             Întocmit,

                                                                                                       Ing. Constantin Jehac