Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE PUZ

Proiect Decizie din data de 05.02.2015 privind etapa de încadrare

PUZ – ,,Casă mortuară", com. Reci, sat Reci, str. Extravilan, jud. Covasna

titular: PAROHIA REFORMATĂ,

com. Reci, sat. Reci, nr. 340, jud. Covasna

suprafaţa totală studiată: 2130 mp.

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de PAROHIA REFORMATĂ RECI prin DEAK BOTOND, cu sediul în com. Reci, sat. Reci, nr. 340, județul Covasna, prin proiectant SC SICAM SRL, Sf. Gheorghe, , înregistrată la APM Covasna cu nr. 488 din 28.01.2015, înregistrare electronică 505/28.01.2015;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., modificata prin HG nr. 568 din 30 iulie 2013, art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.02.2015 la APM Covasna;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ – realizarea obiectivului de utilitate publică "Casă mortuară" în zona periferică a bisericii reformate din comuna Reci, pe un deal, la o distanță de cca. 500 m de zona de locuit. Terenul se situează în extravilanul comunei Reci și se află în proprietatea Parohiei reformate, folosința actuală a terenului fiind de teren arabil.

Prin sistematizarea zonei în cauză beneficiarii au ca scop realizarea unui front stradal estetic prin construirea casei mortuare și amenajarea de parcări pentru autoturisme. Planul propune modernizarea arterei de pământ existente, prin lărgirea drumului la 6,00 m lățime, cu șanțuri pe ambele părți.

Bilanțul teritorial va fi:

Suprafață teren PUZ                                       2130 mp

Suprafață teren dezlipit                                               1852 mp

Suprafață construită                                        183,15 mp

POT max – 18%; CUT max – 0,18.

Accesul în prezent este posibil dintr-un drum de pământ, care face legătura cu comuna.

Echipare edilitară:

Nu este necesară alimentarea cu apă potabilă și canalizarea obiectivului.

Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racord la rețeaua existentă în zonă (incinta bisericii).

 

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului și asupra ariilor naturale protejate, nu este necesară evaluarea de mediu și evaluarea adecvată.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 528 din 03.12.2014, emis de Consiliul Județean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996;

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                                          Întocmit,

     Ing. Cornea Luminița                                                                              ecol. Balázsi Beáta