Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE PUZ

Proiect Decizie din data de 30.01.2015 privind etapa de încadrare

PUZ – ,,Depozit materiale de construcții", com. Reci, sat Reci, str. Extravilan, jud. Covasna

titular: KOCSIS VERONIKA și LUKACS ILONKA,

mun. Sf. Gheorghe, str. Puskas Tivadar, nr. 64, bl. 33, sc. B, ap. 13, jud. Covasna

suprafaţa totală studiată: 1,65 ha.

 

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de KOCSIS VERONIKA și LUKACS ILONKA, cu domiciliul în mun. Sf. Gheorghe, str. Puskas Tivadar, nr. 64, bl. 33, sc. B, ap. 13, județul Covasna, prin SC CICPROIECT SRL, Sf. Gheorghe, înregistrată la APM Covasna cu nr. 6987 din 16.12.2014;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.12.2014 la APM Covasna;

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 2/21.01.2015 emis de SGA Covasna;

- Aviz ANIF pentru PUZ nr. 2/28.01.2015;

- completările la dosar înregistrate cu nr. 462/27.01.2015;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ – ,,Depozit materiale de construcții" propune realizarea unei zone de depozitare materiale de construcții în satul Reci, com. Reci, pe un teren cu o suprafață de 16500 mp. Zona studiată se află în extravilanul comunei Reci, în zona dintre calea ferată și drumul național DN 11, în apropierea unei fabrici de prelucrare a lemnului. Vecinătățile sunt: la Nord – Vest, Nord-Est și Sud-Est teren al Holzindustrie Schweighofer SRL, la Sud-Vest teren al comunei Reci și drum de exploatare. Amplasamentul se întinde pe un teren plan, fiind accesibil de pe un drum local care deservește zonele apropiate, drum derivat din DN 11, spre est. Folosința actuală a terenului este arabil.

Construcțiile și amenajările propuse prin plan sunt cele specifice unei microzone de servicii specializate. Construcțiile principale din punct de vedere funcțional sunt 5 platforme de depozitare fiecare de Splatf.=1520 mp, suprafața totală ocupată de platforme fiind Stotal platf.= 0,76 ha. Pentru acces la acestea s-a prevăzut un inel de circulație perimetral, cu ampriza de 7,00 m pentru a permite accesul simultan a mai multor autovehicule cu gabarit mare. In incintă se vor prevedea spații de parcare pentru utilizatori. Spațiile libere vor fi amenajate ca spații verzi.

Bilanțul teritorial va fi:

Procent de ocupare a terenului POT maxim=15%

Procent de ocupare a terenului POT realizat=0,60%

Coeficient de ocupare a terenului CUT maxim=0,15

Coeficient de ocupare a terenului CUT realizat=0,006.

Asigurarea utilităților:

  • alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua centralizată de distribuție a apei potabile a comunei Reci, existentă în zonă. Apa va fi condusă la un punct de utilizare și va fi folosită numai pentru nevoi de umectare a platformelor și nevoi PSI.
  • canalizare menajeră: consum de apă va fi doar la grupul sanitar ecologic, care este vidanjabil și nu necesită racord la canalizare menajeră.
  • canalizare pluvială: apele meteorice se vor colecta prin rigole deschise și vor fi dirijate către spațiile verzi.
  • încălzire: nu este necesară încălzirea spațiilor interioare, nu vor fi spații închise, decât cabina de poartă, care va fi dotată cu un aparat electric pentru încălzire.

 

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului și asupra ariilor naturale protejate, nu este necesară evaluarea de mediu și evaluarea adecvată.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 531 din 09.12.2014, emis de Consiliul Județean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- solicitarea și obținerea avizului din partea DADR Covasna;

- respectarea condițiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 2/21.01.2015 emis de SGA Covasna.

- se va respecta lățimea zonei de protecție a puțurilor și a rezervorului de apă aparținând Primăriei Comunei Reci.

- respectarea cu strictete a prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996;

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                                          Întocmit,

     Ing. Cornea Luminița                                                                                   ecol. Balázsi Beáta