Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 17.04.2014

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 17.04.2014

 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C.AGROWEST S.R.L.,cu sediul în comuna Cernat, satul Cernat, nr. 1/C, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1667/02.04.2014 (nr. Registratură electronică 87/02.04.2014), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şifaunei sălbatice, cu modificările şicompletările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate încadrul şedintei Comisiei de AnalizăTehnică din data de 16.04.2014, ca proiectul „Forare puţ pentru irigaţii F2propus a fi amplasat în municipiul Târgu Secuiesc, extravilan - Fűzláb, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şinu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2 litera d) (iii) “foraje pentru alimentarea cu apă”;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – Proiectul propune realizarea unu foraj pentru irigatii in extravilanul municipiului Targu Secuiesc, care sa completeze deficitul de precipitatii pe perioada vegetatiei culturilor agricole. Forajul cu adancimea de cca. 90 m va fi executat in sistem hidraulic, cu recoltare de probe la sita si carotaj geofizic pentru stabilirea cu precizie a intervalelor poros permeabile. Forajul va fi echipat cu coloana unica de exploatare PVC D=180mm. In spatele coloanei de exploatare se va realiza o coroana filtranta de pietris margaritar. Deasupra forajului se va construi un camin cu suprafata de 2x2m, in care se vor monta apometrul si vanele. In jurul forajului se va institui un perimetru de protectie cu regim sever cu raza de 10m. Combustibilul utilizat pentru actionarea instalatiei de foraj va fi motorina. Regimul de functionare va fi de 12 ore pe zi, pe o durata de aproximativ o luna. Apa pentru noroiul de foraj va fi adusa cu cisterna de la o sursa existenta. Fluidul de foraj utilizat (inret din punct de vedere chimic: apa dulce, bentonita) este specific sondelor hidrogeologice si are caracter nepoluant.

cumularea cu alte proiecte – în zonă nu se află în curs de realizare alte proiecte (proiectul forajului de irigatii F1, având acela? titular se afla la o distan?ă de peste 2.5 km) ;

utilizarea resurselor naturale: resurse de apa subterana in perioada de functionare;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (detritus in amestec cu fluid de foraj uzat,  deşeuri de materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personal) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. În perioada de funcţionare: nu vor rezulta deşeuri;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şialte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică de la funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, motorul instalatiei de foraj;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: functionarea pompei de apa;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

utilizarea existentă a terenului – teren agricol în extravilanul municipiului Targu Secuiesc;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora – apa pentru irigarea a aproximativ 10 ha, in cazul unui deficit de preciptatii;

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şibazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de functionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale şi în caz de calamităţi naturale;

e) durata, frecvenţa şireversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legeanr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

  1. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
  2. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
  3. obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 23/31.01.2014 eliberat de Primăria Municipiului Tg. Secuiesc, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
  4. respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, a prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
  6. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
  7. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
  8. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
  9. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.  Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţie de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.