Back

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Proiect Decizie din data de 22.04.2014 privind etapa de încadrare

PUZ – ,,ZONĂ REZIDEN?IALĂ”, com. Ilieni, sat Sâncrai, jud. Covasna

titular: BOROS CSABA SI ALTII,

Băile Tu?nad, str. Eltes Lajos, nr. 6, jud. Harghita

suprafaţa totală studiată: 7083 mp.

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de BOROS CSABA ?I AL?II, cu domiciliul în Băile Tu?nad, str. Eltes Lajos, nr. 6, jud. Harghita, prin BIA Florea Stela, Sf. Gheorghe, jude?ul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 1612 din 31.03.2014;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 11.04.2014 la APM Covasna;

- punct de vedere din partea Biroului/Compartimentului de Arii Protejate privind impactul asupra ariilor naturale protejate din data de 08.04.2014;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ – ,,ZONĂ REZIDEN?IALĂ” – realizarea, unei zone de locuin?e în satul Sâncrai, com.Ilieni, pe un teren cu o suprafa?ă de 0,71 ha. Amplasamentul se situează în intravilanul satului, în partea de vest, în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ. Terenul se întinde pe un versant orientat de la sud spre nord, în pantă medie, de cca. 6,5 %. Zona este cuprinsă în PUG aprobat ca ?i zonă de locuin?e cu restric?ie de construire până la elaborarea ?i aprobarea unui PUZ. Func?iunile actuale sunt de exploata?ie agricolă în intravilan (arabil).

Accesul în zonă se face de pe un drum local existent derivat din DJ112. Prin plan se propune modernizarea drumului local, prin reabilitare ?i lărgire, precum ?i completarea cu rigolă ?i trotuar pietonal. Fiecare parcelă va avea acces separat.

Obiectivele propuse sunt:

  • clădiri de locuit unifamiliale, independente
  • căi de circula?ie carosabilă, căi de circula?ie pietonală, alei, trotuare
  • spa?ii verzi
  • echipare edilitară
  • planta?ii

Alimentarea cu apă se va realiza din re?eaua centralizată de distribu?ie a apei potabile existentă pe traseul drumului comunal ?i propusă pentru extindere la zonele existente ?i reglementate în partea de sud a acestuia. Apa va fi condusă la zona studiată de-a lungul drumului local existent, iar la punctele de consum prin bran?amente.

Apele uzate menajere se vor conduce prin re?ea de canalizare menajeră subterană spre bazine vidanjabile, până la realizarea sistemului de canalizare centralizată a satului.

Apele meteorice ?i de suprafa?ă se vor colecta ?i conduce prin rigole deschise spre spa?iile verzi de pe amplasament.

Încălzirea locuin?elor se va realiza în sistem local, cu centrale termice proprii.

 

 

Planul urbanistic zonalnu are efecte semnificative asupra mediului ?i asupra ariilor naturale protejate, nu este necesară evaluarea de mediu ?i evaluarea adecvată.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 93 din 17.03.2014, emis de Consiliul Jude?ean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ?i HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

 

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Înaintea demarării investitiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obtinerii Acordului de mediu.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii,                                                                          Întocmit,

Ing. Cornea Lumini?a                                                                                    ecol. Balázsi Beáta