Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 12.12.2014

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA BARCANI, cu sediul în comuna Barcani, satul Barcani, nr. 266, judeţul Covasna, fax: 0267.372.331, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6669/03.12.2014 (nr. registratură electronică 456/04.12.2014), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2014, ca proiectul "Alimentare cu apă localitatea Lădăuţi, comuna Barcani, judeţul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Barcani, satul Lădăuţi, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. anexa nr. 2, la punctul 10 litera b);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- acordul nr. 6292/24.02.2009 a Primăriei Oraşului Întorsura Buzăului privind racordarea comunei Barcani la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare menajeră a oraşului Întorsura Buzăului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – proiectul propune realizarea reţelei centralizate de alimentare cu apă a satului Lădăuţi prin racordarea la reţeaua de apă potabilă a localităţii Sărămaş (comuna Barcani). Furnizorul de apă pentru toată comuna Barcani este sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Întorsura Buzăului.  

Reţeaua de alimentare cu apă se va realiza din conducte de polietilenă de înaltă densitate Pn 6 şi Pn10. Cerinţa de apă calculată este Qs zi mediu = 3,17 l/s, Qs zi max = 3,54 l/s. Lungimea totală a reţelei proiectate este de 15.052m, adâncimea de pozare 1,25m. Conductele se vor poza pe un strat de umplutură de nisip. Terasamentele se vor executa prin săpături mecanizate 80 % şi manuale 20%. După pozarea conductei, terenurile afectate se vor reface la starea inţială.

Reţeaua de apă potabilă va mai cuprinde:

 • cămine de vane din beton monolit – 32 buc.;
 • cămin de apometru – 1 buc.;
 • hidranţi de incendiu supraterani – 18 buc.;
 • subtraversare văi, pâraie (Valea Almasul şi Valea Lădăuţi) – 2 buc.;
 • supratraversări văi, pâraie (Valea Lădăuţi, Pârâul Barcani) – 2 buc.

cumularea cu alte proiecte – un alt proiect propus a se realiza în zonă este sistemul de canalizare menajeră a localităţii Lădăuţi;

- utilizarea resurselor naturale: resurse de apă subterană (oraşul Întorsura Buzăului), nisip pentru pozarea conductelor;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de polietilenă, materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- în faza de funcţionare se vor genera deşeuri de la reparaţii/revizii accidentale: deşeuri de polietilenă, deşeuri metalice.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – lucrările vor fi executate pe domeniul public atât în intravilanul, cât şi în extravilanul localităţii Lădăuţi;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă – proiectul va utiliza apă din sistemul de alimentare cu apă  a oraşului Întorsura Buzăului.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – o parte din conductele de alimentare cu apă vor fi pozate în intravilanul satului Lădăuţi;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinatate a acestuia;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de execuţie;

d) probabilitatea impactului – în faza de execuţie, în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 3. Titularul proiectului va solicita şi obţine aviz de la SGA Buzău;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 7. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 498/18.11.2014 eliberat de Consiliul Judetean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu sau revizuirea autorizaţiei de mediu, după caz, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                              Întocmit,

               Ing. Cornea Luminiţa                                                                              Ing. Farkas János