Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr. 94 din 31.10.2014

 

    Ca urmare a solicitării depuse de SC AUTOLIV ROMANIA SRL, cu sediul în municipiul Braşov, str. Bucegi, nr. 8, judetul Braşov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 5840/23.10.2014 (e: 379/23.10.2014); în  baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.10.2014, ca proiectul "Extindere zonă de producţie cu depozit unelte'', propus a fi realizat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română, nr. 58, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13a

b) în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

d) Prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:  

A) Caracteristicile proiectului:

Localizarea si datele Instalatiei:

▪   Amplasamentul obiectivului propus este situat în intravilanul municipiului Sf.Gheorghe la intersecţia str. Constructorilor cu str. Armata Romana

Terenul cu suprafaţa totală de 37.300,00 mp este proprietatea SC Autoliv Romania SRL si se învecinează cu:

            -  la nord - str. Armata Romana si zona de locuit

            -  la vest  - zona industriala

            -  la est  -  zona agricola, str. Constructorilor

           -  la sud -  SC Dunapack Rambox Prodimpex SRl (zona industriala)

Descrierea proiectului

▪  Lucrari de construcţii:

Proiectul propune extinderea constructiilor existente (5 corpuri de cladire ) cu inca un corp, care va cuprinde: -  Depozitul de matrite turnatorie, 

 • Depozittul matrite injectare, 
 • Atelierul  intretinere matrite,
 • Spatiile anexe (sala mic dejun,  grupuri sanitare si vestiare).
 • Drumuri de incinta de acces, platforme de parcare , spatii verzi,
 • Lucrari de Organizare de santier (in timpul efectuarii lucrarilor de constructii)

▪   Indicatori urbanistici existenti si propusi:

 • procent de ocupare al terenului – existent 32,67  %;  
 • procent de ocupare al terenului – propus 38,85  %;
 • coeficient de utilizare al terenului – existent 0,36;
 • coeficient de utilizare al terenului – propus 0,43

 

Situatia suprafetelor ocupate de constructiile existente si a celor dupa finalizarea investitiei este prezentata in urmatorul tabel:

Obiectul

Aria construita totala incinta existenta

Aria construita totala incinta propusa pentru extindere

Aria desfasurata totala incinta existenta
Aria desfasurata totala incinta propusa pentru extindere

Total constructii acoperite inchise Fabrica de volane

12.188,00 mp

 

2.679,68 mp

13.481,00

2.679,68

Total constructii acoperite inchise dupa extindere

 14.867,68 mp

 16.160,68 mp

Parcaje

872,62 mp

539,14 mp

 

Total parcaje dupa extindere

1.411,76 mp

 

Drumuri, platforme, alei

7.932,09 mp

2.719,51 mp

 

Total drumuri, platforme, alei dupa extindere

10.651,64 mp

 

Spatii verzi

16.307,30 mp

10.368,92 mp

 

Suprafata incintei

37.300,00 mp

 

 

▪   Asigurarea utilitatilor

a)  Bransamentul de apa existent este realizat cu o conducta PEHD PN6 Ø 90 mm alimentata din conducta de apa rece PEHD PN6 Ø 110 mm existente pe strada Armata Romana,  bransament din care se asigura necesarul de consum apa menajera si gospodarie de apa.

Bransamentul de apa este DN90 pana la racordul gospodariei de apa si DN 63 mm in rest. La conducta DN 63 mm sunt racordati 5 hidranti de gradina si un camin de golire, respectiv se asigura toate racordurile pentru instalatiile saniatre interioare la toate corpurile. La limita incintei este amplasat caminul de apometru in care este montat un contor de apa DN50 mm, montat intre doua robinete (unul de concesie si unul de trecere, fiecare avand DN 50 mm) si o conducta de golire, pe care este montata un robinet DN50 mm sigilat in pozitie inchis, robinet care se va deschide numai in caz de incendiu.

Necesarul de apa potabila, conform Breviarului de calcul este urmatorul pentru constructiile existente si cele proiectate este : Debit mediu zilnic  = 24 m3/zi; Debit maxim zi = 32,40 m3/zi; Debit maxim orar = 3,38 m3/ora. Pentru programul de lucru de 252 zile/an, rezulta un consum de 3,4 m3/zi = 0,14 m3/h = 0,04 l/s.

b.1) Apele uzate menajere  provenite de la obiectivul existent sunt colectate si conduse prin tuburi PVC-KG DN200 mm, la bransamentul existent.  Debitele de apă uzată ale fabricii de volane, inclusiv extinderea proiectata sunt: Q zi max = 32,40 mc/zi Q zi med = 24 mc/zi; Q orar max = 3,38 mc/ora; Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt evacuate direct la reteaua de incinta. Apele uzate menajere provenite din cantina existenta a fabricii, sunt evacuate in reteaua de incinta dupa care sunt trecute printr-un separator de grasimi (capacitate Q = 2,0 – 4,0 l/s) existent.

b.2) Apele rezultate din procesele tehnologice (Debit mediu zilnic = 3,4 m3/zi= 0,14 m3/h = 0,04 l/s)  sunt colectate distinct si stocate in doua rezervoare subterane de 52 mc, existente, de unde sunt preluate ca apa reziduala, prin firme specializate cu care SC Autoliv Romania SRL incheiate contracte.

b.3) Canalizare pluviala In zona proprietatii  exista retele de canalizare ape pluviale publica.

Conform Breviarului de calcul rezulta un debit Q p max = 189,83 l/s, Apele pluviale sunt colectate si trecute prin separatoare de hidrocarburi din otel cu filtru coalescent, decantor de namol incorporat si dublu by-pass tip Aquafix SKG 015 (Q nom = 15 l/s, Q max = 200 l/s, DN = 400 mm, capacitate de stocare 820 l). Avand in vedere capacitatea de preluare a retelei publice de colectare a apelor pluviale, apele meteorice sunt stocate intr-un bazin subteran existent de 52 mc si pompate dupa incetarea ploii in retea, respectand limitarea capacitatii de preluare conform avizului de SC Gos-Com SA

b.4.1) Instalatii de combatere a incendiului s-a proiectat in conformitate cu prevederile Normativului NP 086/2005, STAS 1478-90, Normativ P118-99. Alimentarea cu apa a rezervorului de incendiu existent se  face din reteaua publica. Constructiile existente cat si investitia proiectata sunt prevazute cu retea de hidranti exteriori, hidranti interiori, instalatii de sprinklere etc. Instalatiile de apa pentru stins incendiu sunt: Hidranti interiori: Debit nominal 2,5 l/s; Numarul jeturilor in functiune simultana 2; Debitul de calcul 5 l/s; Timp de functionare 10 min.   Hidranti exteriori: Debit specific 15 l/s; Numarul jeturilor simultane 1; Debitul de calcul qe = 15 l/s; Timp de functionare 180 min; Instalatii de sprinklere Q spr = 138 l/s; Timp de actionare 90 min

 

Volumul rezervoarelor de incendiu existente :

Hidranti interiori

dimensionare

5 l/s x 10 min x 60 s /1000

3,00 m3

NP-086-05

Hidranti exteriori

15 l/s x 180 min x 60 s /1000

162,00 m3

NP-086-05

Total

 

165,00 m3

 

Rezervor pentru sprinklere – suprateran proiectat

 

V = 750m3

 

Sprinklere de acoperis

138 l/s x 90 min x 60 sec /1000 – 745,20 m3

750,00 m3

SREN 12845

TOTAL I apa PSI ( 165,00 m3 + 750,00 m3 )

915,00 m3

 

 

Debitul pentru refacerea rezervei intangibile de apa ( fara consum menajer)  Qri = 1,27 l/s hidranti + 5,78 l/s sprinklere = 7,05 l/s Debitul minim pentru dimensionarea bransamentului: Qbr= Qri+ qcar = 7,05 + 0,98 (consum redus)  = 8,03  l/s

b4.2)  Masuri de prevenire si stingerea incendiilor Cladirile existente, respectiv corpul de cladire nou,  sunt proiectate cu respectarea legislatiei aferente problematicii de prevenire si stingere a incendiilor N.G.-775/1998, P118/99 si a celorlalte normative si reglementari legale specifice domeniului, pentru indeplinirea cerintelor de protectie la foc a investitiei proiectate. Constructiile  au gradul II de rezistenta la foc. Dat fiind specificul functional, tipul de structura constructiva ce se realizeaza  si numarul de persoane ce lucreaza in aceste constructii sau prevazut masuri speciale de prevenire a izbucnirii incendiilor. Avand in vedere tipul de structura constructiva s-a determinat gradul de rezistenta la foc al constructiei proiectate/ propuse/ corp extindere productie,  ca fiind "II", in conformitate cu prevederile NP118/99.

    Sistemul constructiv al corpului de cladire 6 „hala de depozitare", este urmatorul: stâlpi de beton armat prefabricat – limita de rezistenţă la foc – mai mare de 120 de  minute şi C0; grinzi si plansee de beton armat – limita de rezistenţă la foc mai mare de 45 minute şi C0; pereţi portanţi – limita de rezistenţă la foc – mai mare de 120 de  minute şi C0; pereţi exteriori neportanţi  – limita de rezistenţă la foc – mai mare 15 minute şi C1; pereţi interiori neportanţi – limita de rezistenţă la foc – 30 minute şi C0   si C1; panouri invelitoare C1

      Principalii factori utilizati in procesul de identificare a riscului de incendiu sunt: - sarcina termica;  clasele de combustibilitate ale materialelor si elementelor de constructii utilizate; clasele de periculozitate ale substantelor, produselor si materialelor depozitate; sursele de aprindere existente; - conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea; masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor mentionati anterior

c) Alimentarea cu energie electrica Actualmente in incinta Autoliv in Corpul nr. 3 - tehnic exista un post de transformare 20/0,4kV 2x800kVA cu celule de medie tensiune, amplasate in incaperi special amenajate, cu accese directe din exterior. Sursa principala de alimentare cu energie electrica este realizata din postul existent (amplificat conform aviz Electrica) apartinand obiectivului Autoliv.

Distributia energiei electrice se  face din tabloul electric general 400/230V, amplasat langa postul de transformare intr-o incapere separata, cu acces direct din exterior. Sursa a doua de energie electrica (de rezerva) pentru receptoarele vitale din obiectiv se  asigura printr-un grup electrogen cu pornire automata in caz de lipsa de tensiune la sursa principala. Puterea grupului electrogen este de 700kVA/560kW, luind in considerare ca utilajele tehnologice la un numar redus ar putea functiona 24 ore si mai mult pana la indepartarea defectiunii la sursa principala. Rezerva de combustibil a grupului electrogen este pentru 24 ore in regim de incarcare 100%.

In caz de incendiu, de la sursa principala se vor alimenta cu energie electrica (post de transformare) numai consumatorii vitali. In caz de lipsa de tensiune la postul de transformare, respectiv la tabloul general se va trece automat (AAR) la pornirea grupului electrogen, acordand prioritate pentru receptoarele cu rol de siguranta la foc.

     Consumatorii cu rol de siguranta la foc sunt: statie de pompare pentru stins incendiu cu hidranti interiori si exteriori; statie de pompare pentru stins incendiu cu sprinklere, camere ACS; instalatii aferente dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului; instalatii de iluminat de siguranta de evacuare; instalatii de continuarea lucrului in turnatoria de magneziu; iluminat pentru circulatie; iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori; usi sectionale; instalatii de detectie si semnalizare incendiu; instalatii de semnalizare si transmitere date la camera de supraveghere

d) Energia termica Incălzirea ansamblului de constructii a fabricii existente si a extinderii proiectate (spatii de  depozitare, spatii administrative si sociale)  se  realizeaza prin instalatie de incalzire centrala, din centrala termica existenta .Energia termică ( apa calda menajera si incalzire) se produce in centrala termică  proprie pe combustibil gaz metan. Agentul de incălzire utilizat este apă caldă de 80/60 grade C si presiune de p-3 bari, preparat in centrala termică amplasată in corpul nr.3 – hala de productie si spatii tehnice. Funcţionarea centralei termice este automată şi programabilă pe temperaturi şi zone. Fabrica de volane este alimentata termic din  centrala termica formata din doua cazane de tip Hoval de otel de 1050 KW, echipate cu arzatoare pe gaz metan. Sunt  realizate , in faza anterioara a amenajarii Fabricii de confectii in Fabrica de volane Autoliv,  doua cosuri noi de fum, adiacente incaperii in care este amenajata noua centrala termica. Corpul administrativ functioneaza independent de functiunile de productie si este dotata cu un cazan de tip DeDietrich cu functionare pe gaz metan, avand capacitatea de 180 KW.

 

Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

Utilizarea existentă a terenului: Proiectul nu propune schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. 

Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

Deşeuri generate, gestionare:

in perioada de execuţie rezultă următoarele tipuri de deşeuri: deşeuri de materiale de construcţii de beton (17 01 01), caramizi (17 01 02), lemnoase (17 02 01) metalice (17 04 01 şi 17 04 02);  deşeuri de materiale textile contaminate (15 02 02*); deşeuri menajere (20 03 01);

-   în perioada de funcţionare: deseuri metalice feroase (12 01 01); deseuri metalice neferoase (12 01 03); materiale absorbante, materiale textile si echipamente de protectie contaminate (15 02 02*); deşeuri menajere (20 03 01);

     Deşeurile rezultate se vor depozita temporar în recipienţi sau containere destinate colectării lor si vor fi preluate de firme autorizate pentru colectarea, transportul, valorificarea sau depozitarea definitiva a acestora

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: funcţionarea utilajelor; transportul si depozitarea materialelor de constructie, mai ales a celor pulverulente, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei; pulberi sedimentabile, pulberi in suspensie, pierderi de materiale

-  surse de poluare în perioada de funcţionare: emisii gaze de ardere combustibil (mijloace de transport; zgomot si vibratii;

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate : risc de accidentare în timpul efectuarii lucrărilor - se poate evita prin respectarea normativelor de protecţia muncii, conformarea cu standardele de depozitare, transport şi manipulare a substantelor periculoase şi prin exploatarea corectă a utilajelor şi respectarea procesului tehnologic atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare

      Masurile de protectia municii trebuiesc asigurate in conformitate cu prevederile legislatiei specifice de protectia muncii: Legea nr.90/1996, modificata si completata cu Legea nr.177/2000, Norme generale de protectia muncii, elaborate de ministerul Muncii si protectiei Sociale, in colaborare cu Ministerul Sanatatii 2002, regulament privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordin MLPAT nr. 9/N/1993, HG 600/2006.

B) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împadurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială: nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: Zona rezidentiala, se situeaza pe partea opusa a strazii Armata Romana, la o distanta de cca. 50 m de limita nordica a cladirii unitatii, iar extinderea care se va realiza se situeaza pe partea sudica, la o distanta mai mare de 100 m de zonele locuite

i) peisajele cu semnificatie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul. 

 

C) Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – in caz de accident (incendiu, explozie) vor fi afectate beneficiarul instalatiei si unitatile invecinate

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus, pe durata realizării lucrărilor, impact potential (incendiu, explozie) in timpul exploatarii acestuia  

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: pe perioada efectuării lucrărilor, respectiv pe durata de exploatarii acestuia

 

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007   privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, inlocuirea conductei se executa pe o portiune, care se afla in afara zonelor rezidentiale  

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; Ord. MMGA 95/2005,  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; Legea STAS 10009/1988 privind acustica urbana; HG 1175/2007 (ADR), privind transportul rutier international al marfurilor periculoase; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei";
 2. Titularul va depune documentatia la ISU Covasna in vederea obtinerii avizului privind prevenirea si stingerea incendiilor si/sau alte situatii de urgenta;
 3. Deşeurile rezultate vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri; la finalizarea lucrărilor lista cu evidenţa deşeurilor periculoase va fi înaintată la APM Covasna;
 4. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale.
 5. Respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici; pentru reducerea emisiilor de  praf, zgomot - se vor aplica măsuri de bune practici pentru a se conforma cu reglementările în vigoare şi de a întreţine aceste utilaje şi echipamente conform specificaţiilor tehnice date de producător Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Legii 278/2013, prinid emisiile industriale; STAS 12574-87 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate; HG 321/2005(A) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Ord.MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; STAS 6161/3-89 - masurarea nivelului de zgomot in localitatile urbane; Ord.MAI 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 6. Obţinerea tuturor avizelor precizate în Certificatul de Urbanism nr. 434 din 15.09.2014, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;  
 7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

 1. Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

 1. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

 1.  Inaintea punerii în functiune a obiectivului, titularul va depune documentatia (înregistrare electronica in SIM, urmata de  înregistrarea pe suport de hartie a dosarului), în vederea revizuirii Autorizatiei de mediu

 

 1.  Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului

 

 1.   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii       Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. NEAGU Gheorghe