Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării depuse de S.I.S.E. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD SA – A.I.S.E. TG. MUREŞ, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, judeţul Mureş, proiectant A.I.S.E. TG. MUREŞ, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 467/27.01.2015 (nr. Registratură electronică 501/23.01.2015), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.02.2015, că proiectul "Modernizare LEA j.t. Covasna – Zona PTA1 Pachia" propus a fi executat în com. Brateş, intravilanul satului Pachia, jud. Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- documentaţia depusă de titular;

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3 lit. b) "instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1"; şi pct. 13, lit. a) "Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate ...";

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- Decizia APM Covasna nr. 8 din 02.02.2015 privind Etapa de încadrare a proiectului "Modernizare LEA j.t. Covasna – Zona PTA1 Pachia";

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

 

Caracteristicile proiectului:

  •  

1. Construirea unui РТА 20/0,4kV - 160kVA, racordat la РТА 1 Pachia prin LEA 20kV proiectată în lungime de 0,75km. РТА proiectat se va amplasa în zona stâlpului LEA jt nr. 106.

2. Construirea unui racord LEA 20kV, în lungime de 0,75km, de la РТА 1 existent până la РТА proiectat. LEA 20kV proiectată se va amplasa pe marginea străzilor din satul Pachia, pe traseul LEA jt existente, care se va dezafecta. LEA 20kV proiectată va fi realizată cu conductor torsadat 20kV, pe stâlpi de beton în fundaţie turnată.

3. Modernizarea reţelei de jt existente prin înlocuirea conductorului funie AL neizolat de secţiuni necorespunzătoare cu conductor izolat torsadat tip T2X, montat pe stâlpi de beton, cu trifazarea porţiunilor monofazate de circuit, pe o lungime totală a circuitelor modernizate de aprox. 5,6km (2,4km în zona РТА 1, respectiv 3,2km în zona РТА proiectat).

4. Se vor moderniza 53 branşamente (48 monofazate şi 5 trifazate) în zona РТА 1 existent şi 127 branşamente (111 monofazate şi 16 trifazate) în zona РТА proiectat.

5. Grupurile de măsură proiectate se vor monta pe stâlpii reţelei electrice jt, la limita de proprietate. La fiecare grup de măsură se vor realiza prize de pământ.

-  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

utilizarea resurselor naturale:  - nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri materiale de construcţii, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier, deşeuri de la echipamente electrice, etc.) vor fi colectate selectiv, depozitate în locuri special amenajate şi apoi transportate la firme specializate în colectarea şi prelucrarea deşeurilor. În timpul funcţionării, dacă se vor produce deşeuri de la echipamentele electrice, acestea vor fi colectate şi transportate de către firma care va asigura lucrările de întreţinere;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: 1. lucrările proiectate nu generează zgomote care să fie peste limitele admise. Va exista o anume poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier. Executantul va lucra cu echipamente şi mijloace de transport auto care să se încadreze în limita maximă admisă a nivelului de zgomot. 2. Funcţionarea obiectivului nu conduce la eliminarea de noxe care să afecteze calitatea aerului din vecinătatea lui şi deci nu este necesară luarea de măsuri pentru reducerea poluării aerului. 3. Obiectivul nu este construit din materiale care ar putea reprezenta surse de radiaţii. Ca urmare, nu sunt necesare dotări sau amenajări împotriva radiaţiilor. De asemenea, materialele folosite nu sunt considerate surse de radiaţii. 4. Nu există surse poluante şi poluanţi pentru apele de suprafaţă şi subterane pe perioada execuţiei proiectului;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – risc redus, se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

utilizarea existentă a terenului – teren intravilan, situat în intravilanul satului Pachia, din cadrul comunei Brateş, conform Certificatului de urbanism aprobat. Terenul este de natură neproductivă, fiind situat în domeniul public al comunei Brateş;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local, numai pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact nesemnificativ, continuu în perioada de funcţionare şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – pe perioada execuţiei şi de funcţionare, impact reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor şi acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 511 din 27.11.2014 emis de Consiliul Judeţean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

2. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;

3. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

4. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

5. respectarea prevederilor Legii nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

6. Se vor respecta prevederile HG 173/2000 actualizată, privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;

7. pe toată durata de implementare a proiectului, executantul și beneficiarul au obligaţia să respecte cu stricteţe, toate prevederile cuprinse în normele de prevenire și stingere a incendiilor;

8. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

9. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

10. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate şi neamenajate special în acest sens;

11. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;

12. în urma lucrărilor efectuate pe amplasament, suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură.

13. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

14. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

15. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor, în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

 

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări,                                                              Întocmit,

Ing. Bălălău Ileana Luminiţa                                                 ing. Dănilă Marius Andrei