Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 22.01.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SF. GHEORGHE, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 27, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7004 din data de 17.12.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.01.2015, că proiectul "Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare municipiul Tg. Secuiesc, județul Covasna" propus a fi realizat în mun. Tg. Secuiesc, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, litera b);

- anunt public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 29.12.2014 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 23.12.2014;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în localitățile aparținătoare mun. Tg. Secuiesc.

Municipiul Tg. Secuiesc dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, modernizat, care este organizat și funcționează prin Asociația de Dezvolatare Intercomunitară "AQUACOV" din județul Covasna. In zonele aparținătoare municipiului, Săsăuși, Tinoasa și Lunga, lipsesc utilitățile centralizate. Ca urmare se propune extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare pentru a deservi o populație de 1550 locuitori echivalenți, (conform breviarului de calcul).

Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin gestionarea corectă şi durabilă a sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

Investiţia propusă este în întregime de utilitate publică și prin realizarea acesteia au posibilitate de racordare la reţeaua proiectată gospodăriile, agenţii economici şi obiectivele social-administrative ale localităților.

 

Obiect 1. - Extindere reţea de alimentare cu apă:

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Târgu Secuiesc este asigurată din trei fronturi de captare a apelor subterane. În vederea conformării cu privire la populația conectată la sistemul de alimentare cu apă până la sfârşitul anului 2015, este necesară realizarea aducţiunii şi a rețelei de distributie pentru localitățile aparținătoare.

Conductele de distribuție se vor amplasa pe teren public și vor urmări trama stradală. Pozarea în plan orizontal se va face în acostamentul drumului, la aproximativ 0,5 m de marginea drumului, iar în zonele în care acest lucru nu este posibil din cauza lățimii mici a acostamentului, conducta se va poza în carosabilul drumului, fiind prinse în proiect toate lucrările de refacere a carosabilului.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă realizată prin acest proiect va fi de L=19911 m. Toate conductele vor fi pozate la o adâncime de minim 1,10 m până la generatoarea superioară.

a). Racord aducţiune – se va executa din conductă PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 bar, DE 160 mm, și va avea lungimea de L= 1659 m, prin cămin de racord (de secționare) - 1 buc., inclusiv debitmetru electromagnetic Dn 65 mm - 1 buc.

Pe conducta de aducţiune vor fi prevăzute următoarele lucrări:

 • Cămine de vane, golire sau aerisire                      4 buc.
 • Vane Dn 150 mm                                                2 buc.
 • Vane Dn 50 mm                                      3 buc
 • Ventil de aerisire                                      1 buc

b). Staţie de pompare ridicare presiune care va cuprinde - container termoizolat prefabricat cu dimensiuni exterioare de cca. 2,45 x 6,06 x 2,6 m, instalaţii hidraulice preuzinate, inclusiv debitmetru electromagnetic Dn 65 mm - 1 buc, tablou electric general TEG-SP1, tablou electric de alimentare, comandă, automatizare si SCADA grup de pompare - TSP1, reţele în incintă, grup de pompare;

c). Extindere reţea de alimentare cu apă zona Tinoasa - va fi realizata din conductă PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 bar, Ltot=4341 m.

Pe conductă vor fi prevăzute următoarele lucrări:

 • Cămine de vane, golire sau aerisire                                 22 buc.
 • Vane Dn 150 mm                                                3 buc.
 • Vane Dn 125 mm                                                            2 buc.
 • Vane Dn 100 mm                                                            6 buc.
 • Vane Dn 50 mm                                                  24 buc.
 • Vane subterane cu tijă de manevră Dn 50 mm    2 buc.
 • Ventil de aerisire                                                  10 buc. 
 • Hidranți                                                               23 buc. 
 • Subtraversare DN11                                                        2 buc. 
 • Subtraversare DN2D                                            4 buc. 

d). Extindere reţea de alimentare cu apă zona Săsăuşi - va fi realizata din conductă PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 bar, lungimea totală Ltot = 4225 m.

Pe conductă vor fi prevăzute următoarele lucrări:

 • Cămine de vane, golire sau aerisire                                 23 buc.
 • Vane Dn 125 mm                                                            3 buc.
 • Vane Dn 100 mm                                                            10 buc.
 • Vane Dn 50 mm                                                  22 buc.
 • Vane subterane cu tija de manevra Dn 50 mm    2 buc.
 • Ventil de aerisire                                                  10 buc. 
 • Hidranți                                                               20 buc. 
 • Subtraversare DN11                                                        2 buc. 
 • Supratraversare pârâu Lutoasa, necodificat – 2 buc.

e). Gospodăria de apă (sat Lunga), care va cuprinde: instalaţii hidraulice preuzinate, inclusiv contor electromagnetic Dn 65 mm - 1 buc; tablou electric general TEG-SP2; tablou electric de alimentare, comandă, automatizare și SCADA grup de pompare – TSP2; racord drum de acces, reţele în incintă.

Înmagazinarea apei pentru localitatea Lunga, se va face într-un rezervor cu o capacitate de V=100 mc. Rezervorul va fi metalic suprateran, container termoizolat, prefabricat cu dimensiuni exterioare de cca. 2,45 x 6,06 x 2,6 m.

Staţia de pompare booster împreună cu rezervorul de 100 m3 vor fi amplasate într-o incintă comună împrejmuită, realizând astfel zona de protecţie sanitară cu suprafaţa de 1451,78 m2, distanţa dintre împrejmuire și rezervorul de înmagazinare fiind de minim 10,00 m.

Debitul maxim pentru stins incendiu la care s-a proiectat stația și rețeaua de alimentare cu apă este de 5 l/s.

f). Extindere reţea de alimentare cu apă sat Lunga, va fi realizată din conducte PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 bar, Ltot=9686 m.

Pe conductă vor fi prevăzute următoarele lucrări:

 • Cămine de vane, golire sau aerisire                                 45 buc.
 • Vane Dn 100 mm                                                            24 buc.
 • Vane Dn 50 mm                                                  58 buc.
 • Vane subterane cu tija de manevra Dn 50 mm    2 buc.
 • Ventil de aerisire                                                  12 buc. 
 • Hidranți                                                               48 buc. 
 • Subtraversare DN11                                                        2 buc.

 

Obiect 2. - Extindere reţea de canalizare

Rețeaua de canalizare se va extinde cu o lungime de 22 446 m și se va executa din conducte gravitaţionale din PVC cu diametrul de De 250, 200 mm, şi din conducte sub presiune din PEID, cu diametrul De 63, 90, 110, 125, 140 mm.

Conductele de canalizare se vor amplasa pe teren public si vor urmări trama stradală. Pozarea în plan orizontal se va face în axul drumului, fiind prinse în proiect toate lucrările de refacere a carosabilului. Apele uzate vor fi transportate la staţia de epurare existentă a Municipiului Târgu Secuiesc. Debitul de ape uzate generate și canalizate conform breviarului de calcul va fi: Q zi med=160,27 mc/zi, Q zi max=208,3 mc/zi.

a). Racord zona Tinoasa: se va realiza cu conductă sub presiune din PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 bar, DE 140 mm, are L= 1979 m.

Pe conducta reţelei de canalizare vor fi realizate următoarele lucrări:

 • Instalatie de aerisire și instalație de spălare                      2 buc.
 • Instalatie de golire și instalație de spălare                        2 buc.
 • Supratraversare pârâul Casin                               1 buc

b). Extindere reţea de canalizare zona Tinoasa: lungimea reţelei de canalizare va fi de L = 5664 m.

Pe conductă vor fi prevăzute următoarele lucrări:

 • Cămin de inspecţie vizitabil tip beton Dn1000          116 buc. 
 • Staţii de pompare SPAU                                            4 buc. 
 • Instalaţie de aerisire și instalaţie de spălare                2 buc.
 • Cămin de vane                                                                      4 buc.
 • Subtraversare DN11                                                  2 buc. 
 • Subtraversare DN2D                                                  5 buc.

c). Extindere reţea de canalizare în zona Săsăuşi: lungimea reţelei de canalizare va fi de L=4021 m.

Pe conductă vor fi prevăzute următoarele lucrări:

 • Camin de inspectie vizitabil tip beton Dn1000          63 buc. 
 • Stații de pompare SPAU                                            2 buc. 
 • Instalație de aerisire și instalație de spălare                1 buc.
 • Subtraversare DN11                                                  2 buc. 
 • Supratraversare pârâu Lutoasa, necodificat               2 buc.

d). Extindere reţea de canalizare sat Lunga: lungimea reţelei de canalizare va fi de L=10782 m.

Pe conducta vor fi prevăzute următoarele lucrări:.

 • Cămin de inspectie vizitabil tip beton Dn1000          210 buc. 
 • Stații de pompare SPAU                                            9 buc. 
 • Subtraversare DN11                                       –          3 buc.

Racordarea la rețele utilitare existente în zonă:

 • alimentare cu apă: pentru asigurarea necesarului de apă pentru consumul public și cel pentru stins incendiu la capătul rețelei proiectate, respectiv în satul Lunga, este necesară amenajarea unui gospodării de apă în Lunga. Rezervorul de apă va avea o capacitate de 100 mc.
 • canalizare: reţeaua de canalizare colectează şi transportă apele uzate menajere prin pompare până la staţia de epurare existenta a Municipiului Targu Secuiesc
 • energie electrică: fiecare statie de pompare va fi alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim trifazat 400V.
 • drumuri de acces: accesul în gospodăria de apă se va asigura de pe drumul comunal din partea estică a incintei, pe un drum de acces nou proiectat, pe teren viran, având destinația de drum de acces, aflat în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc

- cumularea cu alte proiecte – proiectul vizează localitățile aparținătoare municipiului Tg. Secuiesc. Proiect similar se va realiza în orașul Covasna.

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: beton, conducte PEHD dimensiuni diferite, etc., specifice pentru execuția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

- în faza de funcționare: proiectul vizează extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile aparținătoare mun. Tg. Secuiesc: Săsăuși, Tinoasa, Lunga.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: exinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare se va realiza din materiale de calitate, sistemul va fi etanș.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – terenurile se află în , cu funcțiuni de drum și trotuar.

 

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – proiectul prevede executarea în total a 4 subtraversări a pârâului Lutoasa, necodificat.

f) zonele de protecţie specială – incinta gospodăriei de apă din satul Lunga va fi împrejmuită, asigurând zona de protecție sanitară, distanța dintre împrejmuireși rezervorul de înmagazinare fiind de min. 10,00 m;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările se vor executa atât în intavilanul cât și în extravilanul mun. Tg. Secuiesc. Investiția urmărește creșterea gradului de confort și civilizație a locuitorilor din localitățile vizate.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuție, poluări accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 201, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 211 din 01.10.2014 emis de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. solicitarea și obținerea actului de reglementare din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Române - SGA Covasna.
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 5. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 6. respectarea prevederilor H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 7. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 8.  titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 9. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea impurificării apelor pluviale, evitarea poluării solului şi a apelor subterane;
 11. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 12. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 13. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 14. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 15. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 16. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 17. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 18. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Titularul are obligația de a solicita revizuirea autorizației de mediu la finalizarea investiției, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                   Întocmit,

Ing. Cornea Luminița                                                                                  ecol. Balázsi Beáta