Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din 12.01.2015

Ca urmare a solicitării depuse de DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 5/A, judeţul Covasna, fax: 0267.351.024, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6571/27.11.2014 (nr. registratură electronică 449/28.11.2014), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2014, ca proiectul "Executare puţ forat pentru alimentare cu apă potabilă a uscătoriei Fogat" propus a fi amplasat în comuna Ilieni, satul Ilieni, (fond forestier aparţinând Ocolului Silvic Tălişoara), judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2 litera d) (iii) "foraje pentru alimentarea cu apă";

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- Notificarea pentru începerea execuţiei nr. 32/15.12.2014 emis de SGA Covasna;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – scopul investiţiei este alimentarea cu apă  pentru nevoi igienico-sanitare a Cantonului Uscătoriei Fogat situat în extravilanul comunei Ilieni, în fondul forestier aparţinând Ocolului Silvic Tălişoara. Alimentarea cu apă se va realiza dintr-un puţ forat de medie adâncime (40-60m conform Studiului hidrogeologic preliminar). Forajul se va executa hidraulic, cu o instalaţie de foraj tip UGB 1 VS, cu utilizarea unui noroi de foraj de tip bentonitic., în 2 etape. Etapa 1: executarea unui puţ de explorare cu D=130 mm. Etapa 2: lărgirea forajului cu sapa D=215 mm. Construcţia forajului se va realiza din tuburi PVC cu diametrul de 140 mm. După tubare se va executa spălarea forajului, pompările experimentale şi se vor preleva probe de apă pentru efectuarea analizelor fizico-chimice şi microbiologice. Alimentarea cu apă a imobilului se va realiza cu ajutorul unei electropompe submersibile, acţionată de un grup hidrofor. Necesarul de apă este Qmax zi = 0,73 mc, Qmed zi = 056 mc. Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar vor fi colectate într-un bazin impermeabilizat  vidanjabil, existent pe amplasament.

cumularea cu alte proiecte – nu sunt alte proiecte în curs de realizare în zonă;

utilizarea resurselor naturale: apa subterană, în perioada de funcţionare;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de materiale de construcţii, noroi de foraj uzat, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. În perioada de funcţionare: nu vor rezulta deşeuri;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, motorul instalatiei de foraj;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul; zgomotul provenit de la funcţionarea electropompei este nesemnificativ; apele uzate menajere vor fi colectate într-un bazin impermeabilizat  existent;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

utilizarea existentă a terenului – canton forestier, uscătorie conuri de brad pentru recoltarea de seminţe;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – amplasamentul propus se află într-o zonă montană, împădurită;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – amplasamentul proiectului se află în situl ROSPA 0082 Munţii Bodoc Baraolt;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local, pe amplasament şi în imediata vecinătate a acestuia în perioada de execuţie;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ şi reversibil;

d) probabilitatea impactului – în cazul poluărilor accidentale din timpul execuţiei forajului;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0082 Munţii Bodoc Baraolt;

- proiectul se va executa în interiorul unui canton silvic construit înainte de înfiinţarea sitului Natura 2000 ROSPA 0082 Munţii Bodoc Baraolt. Activităţile silvice cum ar fi plantaţii semincere de brad, uscarea conurilor pentru obţinerea de seminţe au tradiţie în zonă.

- Habitatele naturale ale sitului nu vor fi fragmentate sau afectate negativ;

- Proiectul nu va afecta fondul forestier limitrof;

- Avizul favorabil nr. 1 din 06.01.2015 eliberat de custodele sitului ROSPA 0082 Munţii Bodoc Baraolt – Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;

- punctul de vedere al Compartimentului Arii Protejate din cadrul APM Covasna;

- Completările DIRECŢIEI SILVICE COVASNA, înregistrate la APM Covasna cu nr. 6830/10.12.2014, privind localizarea proiectului în raport cu aria naturală, estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată;

 

 

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. se vor respecta prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 3. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Lucrările aferente forajului se vor executa preferabil în afara perioadei de cuibărire (aprilie-iunie).
 7. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 8. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 9. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 10. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 11. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 12. obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 506/25.11.2014 eliberat de Consiliul Judetean Covasna, şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 13. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

 

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                              Întocmit,

               Ing. Cornea Luminiţa                                                                                Ing. Farkas János