Back

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 15.12.2014

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SIMION REZSO, SIMION ENIKO, cu domiciliul în com. Bixad, sat Bixad, nr. 519, județul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6566 din data de 27.11.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2014, că proiectul "Contruire grajd vaci, construcții anexe și împrejmuire" propus a fi realizat în com. Bixad, sat Bixad, str. Extravilan, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1, litera e);

- anunt public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 10.12.2014 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 05.12.2014;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede contruirea unui grajd pentru vaci de lapte cu o capacitate de 50 capete, a unei clădiri anexe si împrejmuirea terenului.

Amplasamentul se situează în partea de NV a comunei Bixad, accesul principal se realizează de pe latura din est a parcelei, având un acces secundar și din latura de vest. Terenul se învecinează pe laturile Vest și Est cu drumuri de exploatare agricolă, la Sud cu teren proprietatea Consiliului Local și la est cu teren proprietate privată. Suprafața totală a terenului este de 6000 mp, suprafața construită fiind de 636,60 mp.

Construcțiile propuse sunt: grajd vaci de lapte de 400 mp, clădire anexă care cuprinde vestiar, grup sanitar, birou, sală de mese de 35 mp si platformă dejecții de 201 mp. Grajdul va fi organizat pe patru culoare pentru animale, pentru fiecare două culoare fiind prevăzut un culoar de hrănire. Tehnologia de creștere va fi în stabulație legată. Dejecțiile animaliere se vor colecta pe o platformă betonată amplasată la capătul grajdului, iar partea lichidă se va scurge într-un bazin vidanjabil din beton armat de 30 mc. Ulterior gunoiul de grajd va fi utilizat ca îngrășământ natural pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Împrejmuirea se va realiza din stâlpi metalici, incastrați în fundații izolate din beton simplu și cu închideri din plasă zincată.

Asigurarea utilităților:

-alimentarea cu apă se va realiza din sistemul centralizat de alimentare cu apă a comunei Bixad.

-canalizarea menajeră: apa uzată rezultată de la grup sanitar se va colecta într-un bazin vidanjabil din beton armat cu o capacitate de V=8 mc.

-canalizare pluvială: apele meteorice vor fi colectate prin șanțuri și rigole și conduse spre șanțul existent lângă drumul de exploatare agricolă pe latura de vest a amplasamentului.

-energie electrică se va asigura prin racord la rețeaua existentă în zonă.

-încălzirea și apa caldă se va asigura doar la clădirea anexă cu o centrală termică electrică, iar apa caldă va fi produsă de un boiler electric.

- cumularea cu alte proiecte – în zonă nu sunt alte proiecte similare.

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție pentru se vor utiliza diferite materiale de construcție: beton, beton armat, cărămidă, elemente prefabricate tip sandwich, lemn, panouri tablă tip țiglă, elemente metalice, conducte PVC.

- în faza de funcționare: apa necesară se va asigura din rețeaua de apă a localității Bixad.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construcție, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- deşeurile rezultate în perioada de funcţionare: dejecţii animaliere (vor fi folosite la fertilizarea terenurilor agricole cu respectarea prevederilor Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 1270/2005), deşeuri de origine animală, deşeuri menajere, deşeuri de ambalaje. Deşeurile rezultate se vor colecta selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot și vibrații constituie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare:

Apă: ape uzate menajere de la grupurile sanitare se vor colecta într-un bazin vidanjabil impermeabilizat.

Sol: dejecțiile solide se vor depozita temporar pe o platformă betonată, impermeabilizată, respectiv partea lichidă se va stoca în bazin vidanjabil impermeabilizat.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – teren properietate privată, amplasat în intravilanul localității Bixad. Conform PUZ aprobat terenul se află în zonă agro-zootehnică, folosința actuală fiind arabil.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările se vor efectua în intravilanul loc. Bixad, cea mai apropiată locuință fiind situată la o distanță de 200 m față de grajd.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

 

 

 

 

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 201, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 366 din 29.08.2014 emis de Consiliul Județean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. solicitarea și obținerea actului de reglementare din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Române - SGA Covasna.
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (indicatorii de calitate a apelor evacuate în bazin vidanjabil se vor incadra în limitele stabilite prin NTPA 002/2002);
 5. respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare.
 6.  titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 7. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta prevederile Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 8. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. se va respecta Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, prevăzut în Ordinul comun MMGA 1182/2005 şi MAPDR nr 1270/2005;
 10. se va respecta Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ord. 1234/2006;
 11. titularul are obligaţia să elaboreze și să respecte Planul de management al dejecţiilor animaliere;
 12. se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea impurificării apelor pluviale, evitarea poluării solului şi a apelor subterane;
 13. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 14. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 15. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 16. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 17. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 18. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

 

 1. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 2. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu pentru un efectiv de animale mai mare de 100 de capete, conform Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                   Întocmit,

Ing. Cornea Luminița                                                                                  ecol. Balázsi Beáta