Back

Proiect Decizie din data de 17.03.2014 privind etapa de încadrare

Proiect Decizie din data de 17.03.2014 privind etapa de încadrare

 

PUZ – ,,Atelier şi service auto”, Mun. Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 54, jud. Covasna

Titular: SC NEXXON SRL, Mun. Tg. Secuiesc, str. Orbán Balázs, nr. 14, jud. Covasna

suprafaţa totală: 5655 mp.

 

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de SC NEXXON SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc, str. Orbán, Balázs, nr. 14, judeţul Covasna, prin B.I.A. Domahildi Ildiko, Sf. Gheorghe, înregistrată la APM Covasna cu nr. 1061 din 28.02.2014 şi registratură electronicănr. 46/18.02.2014;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.03.2014 la APM Covasna;

- Aviz favorabil nr. 2245/2014 emis de SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA Sf. Gheorghe;

- Hotărârea nr. 242/2013 privind aporbarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/18.10.2013 Primăria Mun. Sf. Gheorghe – Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ – ,,Atelier şi service auto” – zona studiată se află în intravilanul Mun. Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 54, avizat anterior ca “Parc industrial şi servicii” (zonă de depozitare, sedii administrative – UTR2 şi zonă de depozitare, comeţ şi alimentaţie public – UTR3) cu POTmax= 36%-20% şi CUTmax=0,40-0,27.

PUZ-ul de faţă prevede schimbarea acestor reglementări în “prestări servicii” cu POTmax=35% şi CUTmax=40, reglementat într-un singur UTR. Astfel, se doreşte construirea unei hale P+E care va cuprinde: spălătorie auto, showroom, service, depozite, atelier tinichigerie, vopsitorie auto, birouri, vestiare, grupuri sanitare, sală de mese, centrală termică; drumuri de incintă, platforme de deservire betonate, parcări (min. 22 locuri); spaţii verzi; împrejmuire, poartă acces.

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apăse va realiza prin racord la sistemul centralizat de alimentare cu apă al localităţii;

- apele uzate tehnologice rezultate de la spălătoria auto vor fi trecute prin deznisipator şi separator de grăsimi, apoi evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii;

- apele uzate menajere provenite vor fi evacuate în sistemul centralizat de canalizare al localităţii;

- asigurarea agentului termic: centrală termică proprie, care va funcţiona pe combustibil solid (peleţi);

- energia electrică se va realiza prin branşament la reţeaua existentă în zonă.

Planul urbanistic zonalnu are efecte semnificative asupra mediului şi nu este necesară evaluarea de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 436 din 30.12.2013, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

   

 

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                        Întocmit,

Ing. Cornea Luminiţa                                                                       Ing. Csáki Gabriela