Back

Proiect Decizie din data de 05.05.2014 privind etapa de încadrare

Proiect Decizie din data de 05.05.2014 privind etapa de încadrare

 

PUZ – Modificare PUZ ”Zonă agricolă-sere de legume în zonă industrială şi de producţie”, Mun. Sf. Gheorghe, satul Coşeni, jud. Covasna

Titular: SC AMBIENT SRL, Mun. Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos FN, jud. Covasna

suprafaţa totală: 30.000 mp.

 

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de SC AMBIENT SRL, cu sediul în Municipiul Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, FN, judeţul Covasna, prin SC PCS “AMBIENT” SRL, Sf. Gheorghe, înregistrată la APM Covasna cu nr. 1892 din 14.04.2014 şi registratură electronicănr. 99/14.04.2014;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 30.04.2014 la APM Covasna;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

Modificare PUZ – ,,Zonă agricolă – sere de legume în zonă industriala şi de producţie” – zona studiată se află în intravilanul Mun. Sf. Gheorghe, satul Coşeni, FN.

Proiectul de faţă propune realizarea unei zone industrial şi de producţie cu specificul activităţii de prelucrare a lemnului. Se vor amplasa clădiri specific programului de producţie industrial, astfel: clădire administraţie, grup social, hale de producţie şi depozitare pe două etape de realizare, central termică, depozit combustibil solid, platforma manipulare material şi depozitare, uscătoare de lemn, poartă de acces controlată, împrejmuire incintă, drumuri semicarosabile interioare şi platforme semicarosabile, spaţii verzi amenajate, depozite şi anexe.

Indici de ocupare a terenului: POT realizat=25,00%, POT max=35,00%, CUT realizat= 0,271, CUT max=0,36.

Asigurare utilităţi:

- alimentarea cu apă: în prima etapă se va realiza din puţ forat ce va fi dotat cu casă de pompe şi rezervor. În etapa viitoare, când va fi posibil, toate obiectivele se vor racorda la reţeaua centralizată de alimentare cu apă;

- apele uzate menajere în prima etapă vor fi colectate într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, până când se va putea racorda la un sistem centralizat;

- asigurarea agentului termic: centrală termică proprie, care va funcţiona pe combustibil solid;

- energia electrică se va realiza prin branşament la reţeaua existentă în zonă.

Planul urbanistic zonalnu are efecte semnificative asupra mediului şi nu este necesară evaluarea de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţide implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 114 din 24.03.2014, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

   

 

 

 

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                        Întocmit,

Ing. Cornea Luminiţa                                                                       Ing. Csáki Gabriela