Back

Proiect decizie de incadrare PUZ

Proiect decizie din data de 17.02.2014 privind etapa de încadrare

 

PUZ – ,,Zonă locuinţe”, municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga, Săsăuşi extravilan, suprafaţă reglementată: 0,71 ha, POT maxim 0,30%, CUT maxim 0,38, titular: KONDRÁTH CSABA

  Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de KONDRÁTH CSABA,cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga, nr. 622, judeţul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 7225/06.12.2013;

- prevederile HGnr.1076/2004 privindstabilireaprocedurii derealizareaevaluăriidemediupentruplanurişiprograme;

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. cu modificările şi completările ulterioare, art. 8, pct. (2);

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 13.12.2013 la APM Covasna;

- Studiul pedologic pentru încadrarea terenului în clase de calitate elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov;

- Avizul nr. 2/17.02.2014 emis de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeteana Covasna;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

 

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna stabileşte:

 

PUZ „– ,,Zonă locuinţe”, municipiul Târgu Secuiesc, satul Lunga, Săsăuşi extravilan, judeţul Covasna propune o micro-zonă de locuit la limita intravilanului, în partea de est a localităţii Lunga. Terenul cu suprafaţa totală de 7100 mp va cuprinde o zonă pentru casa de locuit, o zonă pentru curte, zonă pentru anexe gospodăreşti, grădină şi livadă. Spaţiile neocupate cu construcţii şi amenajări vor fi configurate ca spaţii verzi. Accesul pe amplasament se va face de drumul comunal Dc 292.

Utilităţi: alimentarea cu apă potabilă –se va realiza din reţeaua de alimentare centralizată a satului Lunga; canalizarea menajeră – racord la reţeaua de canalizare ape uzate menajere existentă în zonă ; evacuarea apelor pluviale – apele pluviale vor fi colectate în rigole deschise şi conduse către canalul de desecare aflat în imediata vecinătate a amplasamentului; energia electrică – racord la reţeaua existentă la limita amplasamentului.

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului şi nu este necesară evaluarea de mediu.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a  implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

- solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 253 din 20.11.2013, emis de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acestea;

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi a zonelor funcţionale precizate în documentaţie;

- se interzice distrugerea şi degradarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea acestor măsuri;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

-în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

- scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea OUG nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu –APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Covasna şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentuluii aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                      Întocmit,

     Ing. Cornea Luminita                                                                                             Ing. Farkas János