Back

Proiect decizie de incadrare

PROIECT  DECIZIE  din  06.05.2014

 

Privind etapa de încadrare a planului – PUZ  ZONA SERVICII–REPARAŢII PIESE DE SCHIMB AMBARCAŢIUNI SPORTIVE ŞI CAMIOANE in comuna Ilieni sat Sâncrai, judeţul Covasna, titular:  DRĂGHICI CRINU GHEORGHE,  cu  domiciliul în Sfântu Gheorghe str. Cezar Boliac  nr. 8, judeţul Covasna.

 

Având în vedere:

-documentaţia depusă de DRĂGHICI CRINU GHEORGHE  şi înregistrată la APM Covasna cu nr. 1613/31.03.2014;

-prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

-prevederile H.G. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M.;

-prevederile OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate;

-documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii şi nu au fost înregistrate observaţii în urma anunţurilor în mass-media (Observatorul de Covasna din 26.03 2014 şi 28.03.2014).

-concluziile consultării comitetului special constituit în cadrul APM Covasna în şedinţa din 11.04.2014;

 

     Agentia de Protectie a Mediului – Covasna stabileste:

 

  PUZ – ZONĂ SERVICII-REPARAŢII PIESE DE SCHIMB, AMBARCAŢIUNI SPORTIVE ŞI CAMIOANE în localitatea  Sâncrai  FN, judeţul Covasna, titular:  DRĂGHICI CRINU GHEORGHE  , cu  domiciliul în Sf.Gheorghe  str. Cezar Bolliac nr. 8,  ap. 11, judeţul Covasna ce se va desfăşura pe o suprafaţă de 0,74 ha . Terenul este evidenţiat în CF nr. 25681 Ilieni cu categoria de folosinţă fâneaţă şi arabil.

Pe amplasament  nu există construcţii.

   Bilanţ teritorial –situaţie propusă:

 

Specificaţie

ha

%

Suprafaţă reglementată

0,74

100,00

Suprafaţă ocupată de construcţii

0,07

9,46

Suprafaţă ocupată de platforme

0,04

5,40

Suprafaţă ocupată de circulaţii carosabile

0,08

10,82

Suprafaţă ocupată de echipare edilitară

0,03

4,05

Suprafaţă ocupată de edificabil(din total)

0,30

40,54

Suprafaţă ocupată de spaţii verzi

0,52

70,27

Suprafaţă total ocupată

0,74

100,00

Indicii de ocupare a terenului:

Procent de ocupare a terenului POT maxim = 30,00 %

Procent de ocupare a terenului POT realizat =9,46%

Coeficient de utilizare a terenului CUT maxim =0,36

Coeficient de utilizare a terenului CUT realizat =0,1136

Alimentare cu apă se va realiza din reţeaua centalizată de distribuţie a apei potabile existentă pe traseul drumului judeţean existentă.

  Apele uzate menajere se vor colecta în bazinul vidanjabil din incintă. Alimentarea cu energie electrică se va face din sistemul energetic naţional.

În urma analizei documentaţiei şi cu respectarea condiţiilor aceasteia, realizarea planului   nu are efecte semnificative asupra mediului si nu este necesară evaluarea de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţide implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

      Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

-solicitarea si obţinerea tuturor avizelor indicate în certificatul de urbanism nr. 96 din 17.03.2014 emis Consiliul Judeţean  Covasna.

-respectarea legislaţiei naţionale privind protecţia mediului;

- să ia masuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

-scoaterea din circuitul agricol se realizează conform Legii nr. 453/2001 (art. 20 alin. 3) pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 actualizate privind autorizarea lucrărilor de construcţii

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG nr. 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Şef  Serv. Avize, Acorduri, Autorizări                                               Întocmit,