Back

Proiect decizie de incadrare

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
din data de 02.12.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA, cu sediul în București, str. Mărășești, nr. 4-6, prin SC Instermon SRL, Brașov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6490 din data de 24.11.2014, înregistrare electronică nr. 431/19.11.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,   
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2014, că proiectul "Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale" propus a fi realizat în mun. Tg. Secuiesc, str. Gării, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) corelat cu pct. 3, litera b);
- anunt public afișat de titular în ziarul Observatorul de Covasna din data de 19.11.2014 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;
- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 26.11.2014;
- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;
- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:  
Caracteristicile proiectului:
- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni mici, care prevede reabilitarea rețelei de distribuție gaze naturale de pe str. Gării din mun. Tg. Secuiesc. În prezent pe str. Gării există în funcțiune conducte de distribuție a gazelor naturale RP din OL cu diametrul de ø 10", 4", 3",  și 2", în lungimea totală de 934 m, puse în funcțiune în 1975. La aceste conducte sunt racordate 55 branșamente din OL, în lungime totală de 480m.
Față de situația existentă se propune înlocuirea conductelor din oțel cu conducte din PEHD 100 SDR 11 Dn 250 mm, Dn 90 mm și Dn 63 mm, în lungime totală de 1120 ml, la care se adaugă și conexiunile cu străzile adiacente în lungime de 43 m, din care Dn 250 – 20 m, Dn 180 – 15 m, Dn 90 – 4 m și Dn 63 – 4 m.
Odată cu înlocuirea conductelor se vor înlocui și cele 55 de branșamente existente și se vor executa un nr. de 5 branșamente noi. Lungimea totală a branșamentelor din PEHD 100 SDR 11 va fi de 526 m.
Conducta din polietilenă se va așeza pe un strat de nisip de min. 10 cm, umplerea șanțului se va face cu compactarea materialului de umplutură. Pe toată lungimea conductele va fi însoțite de un conductor de cupru izolat, cu secțiunea de 0,8 mm2 și tensiunea de străpungere de min 5 kV.
- cumularea cu alte proiecte – sunt în curs derulare și alte proiecte asemănătoare pe mai multe străzi din mun. Tg. Secuiesc.
- utilizarea resurselor naturale: în faza de execuție se vor utiliza diferite materiale de construcție: nisip, pământ, conducte din PEHD. Proiectul vizează reabilitarea rețelei de transport gaze naturale existente și execuția unor branșamente noi.
- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri metalice: conducte vechi, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului. Surplusul de pământ rezultat în urma săpăturilor va fi transportat şi depozitat în locurile indicate de primărie. La terminarea lucrărilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea şantierului se vor preda curate. În cazul săpăturilor care au fost executate în spaţii verzi, suprafaţa solului se reface la starea iniţială.
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;
- surse de poluare în perioada de funcţionare: procesul tehnologic de transport gaze naturale este proiectat a se realiza în sistem închis, în aceste condiții, în timpul funcționării normale nu vor fi emisii poluante.
- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate. După terminarea montajului înaintea punerii în funcțiune, se vor face probele de presiune și etanșeitate conform Normativelor în vigoare.
- utilizarea existentă a terenului - lucrările vor fi executate în intravilanul municipiului Tg. Secuiesc, străzi și trotuare, care aparțin domeniului public al municipiului.
- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.
- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenție deosebită pentru:
a) zonele umede - nu este cazul;
b) zonele costiere- nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul.
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – lucrările se vor efectua în intravilanul mun. Tg. Secuiesc, care aparţine domeniului public;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
- Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;
b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;
d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 201, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.    solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor și acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 208/30.09.2014 emis de Primăria Municipiului Tg. Secuiesc, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
2.    se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
3.    titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
4.    pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
5.    respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
6.    respectarea prevederilor Legii nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
7.    se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
8.    se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
9.    se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament (inclusiv a conductelor scoase din funcțiune), în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură. Este obligatorie scoaterea din pământ a conductelor dezafectate și predarea acestora la firme autorizate pentru tratare/valorificare/eliminare.
10.    deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
11.    la execuția săpăturilor vor fi luate măsuri pentru evitarea deteriorărilor celorlalte conducte/cabluri subterane exitente în zonă (apă, canalizare, electrice, telefonie);
12.    implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
13.    pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
14.    titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
15.    titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. NEAGU Gheorghe

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                         Întocmit,
Ing. Cornea Luminița                             ecol. Balázsi Beáta