Back

PROIECT –DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT –DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din 02.04.2014

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MICU IONcu domiciliul în oraşul Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. 4, judeţul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 1403 din 18.03.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.03.2014, că proiectul Amenajarea unei spălătorii auto într-un spaţiu existent” propus a fi amplasat în oraşul Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. 4, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2, pct. 13, lit. a);

- în urma anunturilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009 s-au constatat următoarele:

 

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului: realizarea unei spălătorii auto prin reamenajarea unui şopron (29,25 mp). Imobilul este racordat la reţeaua publică de alimentare cu apă a oraşului (consum preconizat de 40 l/zi). Apele uzate provenite de la spălarea autovehiculelor se vor colecta într-un canal de beton acoperit cu grătar metalic de unde sunt conduse într-un cămin colector, apoi sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi. Din separatorul de hidrocarburi apele uzate sunt colectate într-un bazin vidanjabil impermeabilizat (V=6 mc).

- cumularea cu alte proiecte: nu există alte proiecte în curs de realizare în zona studiată.

- utilizarea resurselor naturale: se vor folosi materiale specifice.

productia de deşeuri: deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: funcţionarea utilajelor, transportul materialelor şi a componentelor necesare execuţiei.

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate:se vor respecta normativele de protectia muncii şi de exploatare corectă a utilajelor.

- utilizarea existentă a terenului: terenul este situat în zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, intravilan şi este în proprietatea solicitantului.

-  relativa abundenta a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

 

Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele împadurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala: nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depăşite- nu este cazul.

h) ariile dens populate: nu este cazul.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul.

b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

c) mărimea si complexitatea impactului: redus.

d) probabilitatea impactului: redusă.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Lucrările propuse sunt localizate în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţul Covasna.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. Titularul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă.

3. Pentru protectia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta prevederile Ord. nr. 1028/2004 (*cu modificările şi completările ulterioare*) care modifică şi completează Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 cu privire la aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei şi STAS 10009 – 88.

4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularul are următoarele obligaţii:

  • să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului;
  • gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

    -  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

    -  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

    -  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

  • să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi de a nu amesteca aceste deşeuri;
  • abandonarea deşeurilor este interzisă;

5. Pentru namolul provenit de la separator, în scopul definirii  modului de depozitare/eliminare, la fiecare curăţare se va determina prin laborator abilitat Carbonul Organic Total (TOC de 5 %  este valoarea maxima admisibila conform OMMGA 95 / 2005 pentru acceptarea namolului in depozite de  deseuri nepericuloase.).

6. Transportul de?euri se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract, iar depozitarea pe rampa de deşeuri se va face cu respectarea HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor ?i a criteriilor de acceptare la depozitare, conform Ordinului MMGA nr. 95/2005 cu completările şi modificările ulterioare.

7. Transportul de?eurilor indiferent de cantitatea în care acestea se generează, se desfă?oară în concordan?ă cu prevederile HG nr. 1061/2008privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

8. Alte masuri de reducerea impactului asupra mediului:

    - reducerea nivelului de praf pe durata execuţiei lucrărilor,

    - se va evita poluarea cu hidrocarburi, produse petrochimice de la utilajele folosite pentru excavare şi         

       transport,

    - se va decoperta strictul necesar de sol vegetal,

    - se vor amplasa puncte special amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor rezultate,

9. Supravegherea desfăşurării lucrărilor astfel încat să nu se producă fenomene de poluare. Se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

10. Respectarea regulamentului de operare a instalaţiilor şi toate instrucţiunile de lucru care trebuie să cuprindă măsuri de prevenire a accidentelor, de protecţie a muncii şi de protecţie a mediului.

11. Asigurarea instruirii personalului din subordine asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare. Nivelul de zgomot se va menţine în limitele prevazute de  STAS 10009 – 88.

12. Este interzisă punerea în exploatare a instalaţiilor prin care se depăşesc limitele maxime admise prevăzute în legislaţia în vigoare.

13. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 07 din 03.03.2014 eliberat de Primăria Oraşului Întorsura Buzăului şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică.

14. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei decizii.

 

Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si intocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse de a solicita şi obţine autorizaţiea de mediu, conform prevederilor Ord. 1798/2007.

 

Conform art. 16, alin (1) din O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta decizie a etapei de incadrare isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completărileulterioare.

 

 

 

 

 

Director Executiv,

ing. Gheorghe NEAGU

 

 

 

 

 

 

       Şef Serviciu Avize

     Acorduri Autorizaţii,                                                                                           Întocmit,

 ing. Ileana Luminiţa Cornea                                                                                    ing. Cătălina Gruse