Back

INDRUMAR

Referitor la documentaţia dumneavoastră înregistrată la A.P.M. Covasna cu nr. 1786/20.03.2013 şi completată cu nr. 7645/30.12.2013 privind solicitarea acordului de mediu pentru proiectul “Mărirea capacităţii fermei de creştere suine prin recompartimentare interioară” propus a se realiza în comuna Hăghig, satul Hăghig, FN (DN 13E), judeţul Covasna; Titular: SC PRO BORD SRLcu sediul în loc. Crizbav, com. Crizbav, str. Principală, nr. 63E, jud. Braşov; Proiectant: SC ECO-BREF SRL BRAŞOV,

 

în urma analizării acesteia, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, Anexa nr. 1, pct. 22 corelat cu pct. 17 lit. b) şi Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale Anexa 1, pct. 6.6. lit. b).

Ca urmare a parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării în cadrul sedinţei Colectivului de Analiza Tehnică la nivel de judeţ, în vederea elaborării raportului privind impactul asupra mediului, vă comunicăm aspectele care trebuie tratate conform anexei 4 din H.G nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, respectiv:

 1. Descrierea proiectului, incluzând:
  1. descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a cerinţelor de amenajare şi utilizare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare;
  2. descrierea principalelor caracteristici ale proceselor desfăşurate (de exemplu natura şi cantitatea materialelor utilizate);
  3. estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apă, aer, sol, vibraţii, etc) rezultate din funcţionarea proiectului propus.
 2. Rezumatul principalelor alternative studiate de titular şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului;
 3. Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus;
 4. Descrierea efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:
  1. existenţa proiectului;
  2. utilizarea resurselor naturale;
  3. emisiile de poluanţi, zgomot şi alte surse de disconfort, de eliminarea deşeurilor şi descrierea metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului
 5. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului.
 6. Indicarea dificultăţilor (deficiente tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informaţiei solicitate.

Raportul privind impactul asupra mediului va fi întocmit în conformitate cu prevederile Ord. MAPM nr. 863/2002, Anexa nr. 2 - Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare. Domeniile pentru care se solicită detaliere sunt cele precizate în coloana 4 şi 5 ale Listei de definire a domeniului evaluării (ataşată) întocmite de APM Covasna pe baza informaţiilor obţinute din analiza documentaţiei, a verificării în teren, a discuţiilor purtate în cadrul CAT şi a punctelor de vedere exprimate de celelalte autorităţi. Componentele de mediu identificate ca potenţial a fi afectate de implementarea proiectului, notate în coloana a 4-a a Listei de definire sunt cele precizate în Anexa nr. 2, tabelul nr. 3 al Ord. nr. 863/2002.

Documentaţia va conţine rezumatul fără caracter tehnic conform Anexei 2, punctul 9 din Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului .

Documentaţia se va mai completa cu :

 • aviz de gospodarirea apelor A.N. Apele Romane
 • dovada plaţii tarifului aferent etapei de analiza a calităţii raportului evaluării impactului asupra mediului în valoare de 2.000 lei conform Ordinului nr. 1108/2007 modificat cu Ord. nr. 890/2009

În conformitate cu HG nr. 445/2009 elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizează cu respectarea prezentului îndrumar, de către persoane fizice sau juridice, care au acest drept, potrivit legii şi va fi transmis la APM Covasna pe suport de hârtie şi în format electronic.

Transmiterea de către autoritatea publica pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare de la titularul proiectului (Ordinul nr. 135/2010, art 13 alin (2) )

Îndrumarul va fi pus la dispoziţia publicului pe pagina de internet împreună cu lista de control de definire a domeniului evaluării.

Prezenta constituie ÎNDRUMAR conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată cu Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Ord.nr. 135/76/84/1284/2010, Ord MAPM nr. 863/2002. Se reţine documentaţia depusă.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                              Întocmit,

Ing. Cornea Luminiţa                                                                                  Ing. Csáki Gabriela