Back

Decizie privind etapa de încadrare-S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.

Decizie nr. 31 din data de 25.06.2013 privind etapa de încadrare

“PUZ - Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci”propus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, extravilan, judeţul Covasna, titular: S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L., cu sediul în Sebeş, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Alba

Având în vedere:

- notificarea şi documentaţia depusă de S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L., cu sediul în Sebeş, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Alba, înregistrată la APM Covasna cu nr. 3144 din 24.05.2013 (nr. înregistrare electronică 37/21.05.2013),

- prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (*actualizată*);

- prevederile HG 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., art. 8, pct. (2);

- punctul de vedere al Compartimentului Arii Protejate – A.P.M. Covasna;

- consultările desfăşurate în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.06.2013 la sediul APM Covasna;

- comentarii şi propuneri formulate de publicul interesat, înregistrate la A.P.M. Covasna în număr de 69;

Agenţia de Protecţie a Mediului – Covasna decide:

I. “PUZ - Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci” – amplasamentul propus este situat în extravilanul comunei Reci, în partea nord-vestică a teritoriului administrativ, în vecinătatea căii ferate Sf. Gheorghe – Covasna şi a drumului naţional DN11, în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ; folosinţă actuală: teren agricol. Se propune includerea în intravilanul construibil al localităţii Reci a unei suprafeţe de 67,60 ha, aflate în proprietatea titularului, în vederea realizării unei investiţii cu caracter industrial – fabrică de prelucrare şi debitare lemn, capacitate de prelucrare cca. 800.000 mc buşteni/an. Sunt propuse lucrări de sistematizare (nivelare) pe verticală pentru asigurarea racordării la reţeaua rutieră şi cea de cale ferată: total săpătură estimată 1.047.400 mc pământ, din care cca. 353.400 mc este necesar să fie transportat în alte locaţii. Principalele construcţii, dotări şi amenajări propuse: linie decojire-sortare, hală tăiere gatere, camere de uscare, hală rindeluire, hală de prelucrare şi depozitare lemn, hală producţie peleţi, silozuri rumeguş, clădire socială, clădire birouri, centrală termică pe cogenerare 10 MW, rezervor PSI, platforme betonate de depozitare, căi de circulaţie carosabile interne, cale ferată de incintă, racord la DN 11 (prevăzut cu benzi de decelerare, aşteptare şi accelerare), racord la reţeaua de cale ferată, spaţii verzi. Bilanţ teritorial propus : suprafaţa construită maximă 95.000 mp, suprafaţa construită desfăşurată 112.000 mp, POT = 14%, CUT = 0,17. Asigurare utilităţi: alimentare cu apă potabilă – racord la sistemul de alimentare cu apă al comunei Reci; alimentare cu apă industrială şi pentru PSI – se propun puţuri forate; canalizare menajeră – staţie de epurare proprie sau racordare la sistemul de canalizare a comunei Reci; canalizare pluvială – reţea internă prevăzută cu separatoare de hidrocarburi; energia termică – centrală proprie pe cogenerare cu valorificarea deşeurilor de lemn (rezultate în principal de la faza de decojire); energia electrică – racord la reţeaua existentă în vecinătatea amplasamentului, cu posibilitatea livrării în sistemul naţional al surplusului furnizat de centrala termică.

Planul urbanistic zonal are posibile efecte semnificative asupra mediului şi este necesară evaluarea de mediu.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare

-         Planul se încadrează în anexa Ordinului M.M.G.A. nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 la pct. 12, litera j);

-         Prin aplicarea criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1076/2004, s-au constatat următoarele:  

1.      Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a)      gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor: dezvoltarea infrastructurii poate crea un cadru pentru dezvoltarea de alte unităţi industriale în zonă, suprafaţa terenului aferent PUZ este mare (67,60ha); 

b)      gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: în momentul de faţă nu sunt în curs de realizare, în imediata vecinătate a amplasamentului alte planuri sau proiecte, însă există un plan aprobat (Aviz nr. SB22 din 14.07.2008) pentru un centru logistic de afeceri şi reatil de mari dimensiuni (suprafaţa 123 ha) în apropiere;

c)      relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile : nu poate fi apreciată;

d)      problemele de mediu relevante pentru plan sau program: dislocarea unui volum mare de pământ pentru nivelarea terenului, intensificarea traficului, consumul mare de resurse naturale – material lemnos, impact asupra oamenilor şi comunităţilor din zonă, creşterea nivelului de zgomot, impact social, economic;

e)      relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor):nu poate fi apreciată;

2.      Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a)      probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: schimbarea destinaţiei terenului cu efecte probabile în toată perioada de transpunere a planului şi de funcţionare a unităţii de prelucrare;

b)      natura cumulativă a efectelor : planul poate stabili cadrul pentru planuri, proiecte sau activităţi viitoare;

c)      natura transfrontieră a efectelor : nu este cazul ;

d)      riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): emisii în aer de la centrala termică de mare capacitate, potenţial risc de poluare a solului şi a apelor de suprafaţă;

e)      mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): potenţial efect asupra localităţilor învecinate: localităţile potenţial afectate: comuna Reci (satele Reci şi Bita în special), comuna Moacşa şi municipiul Sf. Gheorghe, potenţial efect indirect asupra întregului fond forestier din judeţul Covasna ;

f)        valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural : nu poate fi apreciată în această etapă;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului : nu este cazul;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: zonă cu mediu sensibil (există 3 situri Natura 2000 într-o rază de 2,5 km faţă de amplasament), potenţial efect semnificativ;

g)      efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional : terenul propus este situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ (la aproximativ 1,6 km de ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci, 2,2 km de ROSPA082 Munţii Bodoc-Baraolt şi 2 km de ROSCI0374 Râul Negru).

Decizia APM Covasna se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a  implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

III. Informarea şi participarea publicului în etapa de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei de încadrare a planului în procedura de evaluare de mediu. Astfel au fost mediatizate în presa locală elaborarea primei versiuni a planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu: anunţuri repetate în ziarele locale Observatorul de Covasna şi Székely Hírmondó, în datele de 20 şi 23 mai 2013.

Documentaţia a fost accesibilă publicului pe durata derulării procedurii, putând fi consultată la sediul APM Covasna şi pe adresa de internet http://apmcv.anpm.ro, unde a fost postată prima versiune a planului în data de 27.05.2013.

Din comentariile şi propunerile formulate de public un nr. de 4 au fost solicitări de informaţii publice privind existenţa unei proceduri de reglementare (aviz, acord, autorizaţie). Un număr de 51 comentarii şi propuneri înaintate de persoane fizice au fost depuse în perioada 10-13 iunie, acestea pot fi concluzionate ca cereri de supunere la evaluare de mediu a planului urbanistic, conform procedurii H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004. Un număr de 14 comentarii şi propuneri având acelaşi obiect au fost formulate de persoane juridice: asociaţii, fundaţii, societăţi. În baza centralizării observaţiilor, APM Covasna a reţinut unele aspect pertinente având argumente juridice şi ca atare au fost integrate în proiectul deciziei de încadrare.

IV. În conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 procedura va continua cu etapa de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu.

Parcurgerea etapei de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Secţiunii a-2-a din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, conform prevederilor art. 14 din HG 1076/2004 titularul are obligaţia de a constitui un grup de lucru care are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru acest plan. Activităţile grupului de lucru sunt cele stipulate în art. 16-19 din HG 1076/2004. Parcurgerea procedurii de definitivare a planului, constă în următoarele etape:

1.     Constituirea de către titular a unui grup de lucru alcătuit din :

a) reprezentanţi ai titularului planului ;

b) reprezentanţii autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Covasna, reprezentanţii autorităţilor interesate de efectele implementării planului (Instituţia Prefectului Judeţul Covasna, Consiliul Judeţean Covasna, Comuna Reci, Administraţia Bazinală de Apă Olt- SGA Covasna, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Covasna, Direcţia de Sănătate Publică Covasna, Inspectoratul de Stat în Construcţii Covasna, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Covasna, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural National a judeţului Covasna, S.C. ELECTRICA S.A. Covasna, S.N.C.F. CFR S.A. - Sucursala „Centrul Regional de Exploatare întreţinere şi Reparaţii CF” Braşov, Secţia Drumuri Naţionale Covasna) ;

c) elaborator Raport de mediu – persoană fizică sau juridică atestată, experţi angajaţi, după caz în vederea analizării problemelor semnificative de mediu şi stabilirii măsurilor de prevenire, reducere, compensare, monitorizare a efectelor impactului asupra mediului pentru PUZ –ul analizat în scopul întocmirii Raportului de Mediu de către persoanele fizice şi juridice atestate. Şedinţele grupului de lucru vor fi organizate de către titularul planului la data şi locul stabilite de comun acord cu A.P.M. Covasna.

2.      Punctele de vedere exprimate în şedinţele grupului de lucru se vor consemna în procese verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale rămâne la APM Covasna.

3.      Titularul planului va prezenta grupului de lucru obiectivele specifice ale planului.

4.      Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului, şi determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului.

5.      Titularul planului va proiecta alternative posibile, luând în considerare obiectivele şi aria geografică a planului, problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului precum şi obiectivele de mediu relevante şi le va aduce la cunoştinţa grupului de lucru.

6.      Grupul de lucru analizează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan.

7.      Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului va elabora detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante.

8.      Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul, folosind criteriile prevazute in anexa nr. 1 la HG 1076/2004, şi stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, facând recomandări în acest sens.

9.      Măsurile şi recomandările se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.

10.  Titularul planului sau programului, luând în considerare informaţiile stabilite de persoanele atestate stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

a) alternativa finală a planului sau programului;

b) măsurile de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

11.  Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu. Conţinutul-cadru al raportului de mediu este cel prevazut în anexa nr. 2 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

12.  După întocmirea raportului de mediu, recomandarile prevăzute în acesta se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.

13.  În termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, aveţi obligaţia de a-l transmite la A.P.M. Covasna în vederea continuării procedurii de reglementare a planului.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).