Back

Decizie emitere autorizatii de mediu

DECIZIE nr. 4 /14.01.2014

 

        Directorul Executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe,numit prin Decizia ANPM  nr. 168/12.03.2013:

în urma analizei documentelor transmise şi înregistrate la APM Covasna, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, în baza HG 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, a HG 918/2010 (cu modificările şi completările ulterioare)privind reorganizarea şi funcţionarea ANPM;

în temeiul OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu,

 

DECIDE

Art. 1.Se va proceda la emiterea autorizaţiei de mediu, pentru:

 

 

 

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/Obiectiv

Data afisarii

deciziei

Data pana la care se pot depune contestatii

1

SC HORCAT  SRL

Exploatare forestierăCAEN 0220  

Zagon nr. 996

14.01.2014

25.02.2014

2

BACIU M CATALIN I.I.

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610  

Zagon  nr. 996

14.01.2014

25.02.2014

3

SC FRUMOASA WOOD SRL

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610  

Comandau  nr. 85

14.01.2014

25.02.2014

4

SC BENEDICO SRL

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610  

Comandau nr. 84

14.01.2014

25.02.2014

5

SC ANTILEMN SRL

Exploatare forestierăCAEN 0220  

Zagon nr. 484

14.01.2014

25.02.2014

6

SC EXPLOWOOD  SRL

Exploatare forestierăCAEN 0220  

Zagon nr. 434

14.01.2014

25.02.2014

7

SC SALMAFOR SRL

Exploatare forestierăCAEN 0220  

Vl Crisului nr. 104

14.01.2014

25.02.2014

 

Art.2.Documentaţiile care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, de luni până joi între orele 800 – 1330 şi vineri între orele 800 – 1200, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

Art.3. Decizia poate fi contestată în scris în termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii, contestaţiile fiind depuse în scris la secretariatul A.P.M. Covasna  între orele 800 – 1400.

 

Art.4. Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Serviciul Reglementări.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

            Se comunica

Şef  Serviciu Reglementări,                                                                          

            Ing. Cornea Luminta