Back

Decizie emitere autorizatie de mediu TICUSAN NICOLAE I. I.

DECIZIE  nr. 70/07.11.2014

      Pentru Directorul executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe, numit prin Decizia A.N.P.M. nr.168/12.03.2013:

în urma analizei documentelor transmise si inregistrate cu nr. 5382/03.10.2013, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, în baza HG 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, a HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea ANPM;

în temeiul OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu,

DECIDE

            Art. 1. Se va proceda la emiterea autorizaţiei de mediu, pentru:

Nr

crt

 

Beneficiar

 

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afisarii decizei

Data pana la care se pot depune contestatii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

TICUSAN NICOLAE  I. I., com. Sita Buzaului, satul Zabratau, nr.1037, jud. Covasna

 

Taierea si randeluirea lemnului

CAEN: 1610.    

 

 

 

Atelier de prelucrare primara a lemnului, com. Sita Buzaului, satul Zabratau, jud.Covasna

 

 

07.11.2014

 

 

 

 

 

19.12.2014

 

 

 

Art.2. Documentaţiile care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, de luni până joi între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

Art.3. Decizia poate fi contestată în scris în termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii, contestaţiile fiind depuse în scris la secretariatul A.P.M. Covasna  de luni până vineri, între orele 800 – 1400.

Art.4. Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Serviciul Avize,Acorduri,Autorizari

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ing. Neagu Gheorghe

 

     Se comunică:

     Şef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizari,                                                       

     Ing. Luminita Cornea