Back

Decizie emitere autorizatie de mediu SC DEBRECZI SRL, SC SUBANSAMBLE AUTO SA

DECIZIE  nr. 22/24.03.2014

Pentru Directorul executiv al APM Covasna, ing. Neagu Gheorghe, delegat prin Decizia ANPM nr. 680/14.11.2012:

–        în urma analizei documentelor transmise, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, în baza HG nr. 48/ 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2012privindstabilirea unor măsuri de reorganizare în administraţia publică centrală, a OUG nr. 96 din 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

–        în temeiul OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu,

 

DECIDE

 

Art. 1. Se va proceda la emiterea autorizaţiei de mediu, pentru:

 

 

Nr

crt

 

Beneficiar

 

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

 

Data afisarii

deciziei

Data pana la care se pot depune contestatii

1

SC DEBRECZI SRL

Unitate prelucrare lemn, exploatare forestieră

Chiuruş, str Principală, nr 83

24.03.2014

05.05.2014

 

2

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule

Sfântu Gheorghe, str lt. Păiuş David, nr 9

24.03.2014

05.05.2014

 

 

Art.2. Documentaţiile care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, de luni până joi între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

Art.3. Decizia poate fi contestată în scris în termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii, contestaţiile fiind depuse în scris la secretariatul A.P.M. Covasna  de luni până vineri, între orele 800 – 1400.

Art.4. Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                          

  ing. Gheorghe NEAGU                           

 

Se comunică:

Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizaţii,

ing. Ileana Luminiţa Cornea