Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

DECIZIE  nr. 89 / 23.12.2014

Directorul executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe, numit prin Decizia A.N.P.M. nr.  168/12.03.2013:

în urma analizei documentelor transmise, înregistrate la APM Covasna cu nr. 5434/06.10.2014 a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, în baza HG nr. 48 din 19 februarie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, a HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea ANPM, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

DECIDE:

 

Art. 1. Se va proceda la emiterea autorizaţiei de mediu, pentru:

Nr.

crt.

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data până la care se pot depune contestaţii

1

S.C. CERAMICA VINCZI S.R.L.

Restaurant, CAEN 5610

Covasna, str. Timar, nr. 71

23.12.2014

19.01.2015

Art.2. Documentaţiile care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

Art.3. Decizia poate fi contestată în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii, contestaţiile fiind depuse în scris la secretariatul A.P.M. Covasna de luni până vineri, între orele 800 – 1330.

Art.4. Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii.

DIRECTOR EXECUTIV,

NEAGU Gheorghe

 

 

Se comunică:

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                   

Ing. Cornea Lumniniţa