Back

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

DECIZIE nr. 86 /12.12.2014

        Directorul Executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe, numit prin Decizia ANPM  nr. 168/12.03.2013:

în urma analizei documentelor transmise şi înregistrate la APM Covasna, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, în baza HG 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, a HG 918/2010 (cu modificările şi completările ulterioare) privind reorganizarea şi funcţionarea ANPM;

în temeiul OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu,

DECIDE

Art. 1. Se va proceda la emiterea autorizaţiei de mediu, pentru:

 

 

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/Obiectiv

Data afisarii

deciziei

Data pana la care se pot depune contestatii

1

SC MONTECLAS SRL

Exploatare forestieră CAEN 0220  

Comandau nr. 33

12.12.2014

23.01.2015

2

SC CARPATKUB SRL

Exploatare forestieră CAEN 0220  

Covasna str Mitropolit Saguna nr. 1

12.12.2014

23.01.2015

 

Art.2. Documentaţiile care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, de luni până joi între orele 800 – 1330 şi vineri între orele 800 – 1200, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

Art.3. Decizia poate fi contestată în scris în termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii, contestaţiile fiind depuse în scris la secretariatul A.P.M. Covasna  între orele 800 – 1400

Art.4. Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Serviciul Reglementări.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

            Se comunica

Şef  Serviciu Reglementări,                                                                          

            Ing. Cornea Luminta