Back

Decizie de emitere autorizatii de mediu

DECIZIE nr. 30/14.04.2014

 

Directorul executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe, numit prin Decizia ANPM nr.  168/12.03.2013;

in urma analizei documentelor, inregistratecu nr. 807/13.02.2014 la APM Covasna, a verificarii si a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare, in baza HG nr. 48 din 19 februarie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice,a HG 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea ANPM, a Legii nr. 226/2013, privind aprobarea OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

DECIDE

 

Art. 1. Se va proceda la emiterea autorizatiei de mediu, pentru:

 

Nr.

Beneficiar

Activitate/

Obiectiv

Adresa Activitate/Obiectiv

Data afisarii deciziei

Data pana la care se pot depune contestatii

1.

ORAS BARAOLT

Alimentare cu Apa

Loc. Talisoara, nr. 870, jud. Covasna

14.04.2014

27.05.2014

2.

ORAS BARAOLT

Canalizare

Or. Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 1B, jud. Covasna

14.04.2014

27.05.2014

 

 

Art.2.Documentatiile care au stat la baza luarii deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, de luni pana vineri intre orele 8:00 – 13:30, pe baza unei cereri scrise formulate de solicitant;

 

Art.3. Decizia poate fi contestata in scris in termen de 30 zile lucratoare de la data emiterii prezentei decizii, contestatiile fiind depuse in scris la secretariatul A.P.M. Covasna de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 13:30

 

Art.4. Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare.

 

Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

NEAGU Gheorghe

 

 

Se comunica:

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,                                   

Ing. Cornea Luminita