Back

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE PUZ

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE PUZ

 

Privind etapa de încadrare a planului – PUZ: ZONA DE LOCUINŢE ŞI ANEXE GOSPODĂREŞTI, în comuna Zăbala, sat Zăbala,  judeţul Covasna, titular:  GERGELY DEZSO CSABA,  cu  domiciliul în comuna Zăbala, sat Zăbala, nr. 1102, judeţul Covasna.

 

Având în vedere:

-documentaţia depusă de GERGELY DEZSO CSABA şi înregistrată la APM Covasna cu nr. 599/03.02.2015;

-prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-prevederile Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

- prevederile H.G. 38/2015, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M.;

- prevederile OUG 57/2007 actualizată, privind regimul ariilor naturale protejate

- documentaţia a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii şi nu au fost înregistrate observaţii în urma anunţurilor în mass-media (Observatorul de Covasna din 05.02 2015 şi 12.05.2015).

- concluziile consultării comitetului special constituit în cadrul APM Covasna în şedinţa din 11.02.2015;

 

     Agentia de Protectie a Mediului – Covasna stabileste:

 

PUZ: ZONA DE LOCUINŢE ŞI ANEXE GOSPODĂREŞTI, în comuna Zăbala, sat Zăbala,  judeţul Covasna se va desfăşura pe o suprafaţă de 2208 mp . Terenul este evidenţiat în CF nr. 23045 a localităţii Zăbala,  sub nr. de top 702/b/1/2/2, 702/b/2/2/1, cu categoria de folosinţă teren de construcţii şi grădini.

Pe amplasament  nu există construcţii.

Bilanţ teritorial –situaţie propusă:

Specificaţie

Mp

%

Suprafaţă reglementată

2208

100,00

Suprafaţă ocupată de construcţii

200

9,10

Suprafaţă ocupată de circulaţii carosabile

330

14,90

Suprafaţă ocupată de spaţii verzi

1678

76,00

 

Indicii de ocupare a terenului:

Procent de ocupare a terenului POT maxim = 15,00 %

Procent de ocupare a terenului POT realizat =9,10%

Coeficient de utilizare a terenului CUT maxim =0,18

Coeficient de utilizare a terenului CUT realizat =0,13

Se propune....................

Alimentare cu apă se va realiza din reţeaua de apă centralizată de distribuţie a apei potabile a comunei, care va fi extinsă pe traseul drumului judeţean. Apele uzate menajere se vor colecta în reţeaua de canalizare a comunei. Alimentarea cu energie electrică se va face din sistemul energetic naţional.

 

În urma analizei documentaţiei şi ţinând cont de deciziile luate în şedinţa CSC din data de 11.02.2015, cu respectarea condiţiilor respectivei documentaţii, realizarea planului nu are efecte semnificative asupra mediului şi nu este necesară evaluarea de mediu.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locală: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

 

      Planul este supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu în următoarele condiţii:

-solicitarea si obţinerea tuturor avizelor indicate în certificatul de urbanism nr. 388 din 15.09.2014 emis Consiliul Judeţean Covasna.

-- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- în faza de construcţie a proiectului se va solicita punct de vedere din partea Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Covasna.

- să iau măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, care să fie depozitat şi nivelat pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafeţelor ocupate de organizările de şantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG nr. 188/2002, modificata si completată prin HG nr. 352/2005 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competentă de mediu – APM Covasna.

Înaintea demarării investiţiei privind lucrările propuse în prezentul PUZ se va depune la APM Covasna documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii acordului de mediu.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Şef  Serv. Avize, Acorduri, Autorizări                                                       Întocmit,

       Ing. Bălălău Ileana Luminiţa                                                   Ing. Dănilă Marius Andrei