Back

anunt-organizare concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier I superior – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, cu sediul în Sf.Gheorghe, jud.Covasna, Bd.G-ral Grigore Bălan, nr.10, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier I superior – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu după cum urmează:

-         în data de 26.05.2013 ora 10.00 - proba scrisă, interviul va fi programat după expirarea termenului de contestaţie

 

-         Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului

 

-         Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, bulevard G-ral Grigore Bălan, nr.10, Sf.Gheorghe, jud.Covasna

Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

1.     Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

2.     Să fie cunoscători ai limbii române scris şi vorbit;

3.     Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;

4.     Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

5.     Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

6.     Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

7.     Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

8.     Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţiile specifice pentru care ocuparea postului:

Nr.crt

Funcţia

Clasa

Gradul

Serviciu

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

Perioada vacantei

Studii

Vechime în spec.studiilor

1

Consilier

I

superior

Calitatea Factorilor de Mediu

- Superioare aboslvite cu diplomă de licenţă în tehnologia produselor alimentare, biologie, ecologie, geologie

- Cunoştinţe de operare pe calculator

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

 

Minim 9 ani

Pe perioada exercitării temporare a funcţiei publice de conducere din cadrul instituţiei a titularului postului

 

Bibliografia :

1.    Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată (2) cu modificările şi completările ulterioare

2.    Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor (actualizată)

3.    HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

4.    OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

5.    HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu

6.    Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public cu modificările şi completările ulterioare

7.    Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

1.     Formularul de înscriere, care se va completa în momentul depunerii dosarului;

2.     copia actului de identitate;

3.     copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.     copia carnetului de munca sau, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.     adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie;

6.     cazierul judiciar;

  1. declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  2. recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

Director Executiv

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

Compartiment BFA şi Resurse Umane

Ref. Claudia Szanto