Back

Anunt concurs de promovare in grad profesional

 

ANUNŢ

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna organizează examen de promovare în grad profesional la data de 31 martie 2015

Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane  până la data de 23.03.2015.

Acestea vor contine urmatoarele documente:

 1. Adeverinţă eliberată de la Compartimentul BFA şi Resurse Umane care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează.
 2. Copii de pe Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici
 3. formular de inscriere ( de la Comp.BFA şi Resurse Umane )

 

Condiţiile de participare la concurs       

Pentru a participa la concursul de promovare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „ bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Bibliografie pentru Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul 135/2010  privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private,  cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • Ordinul nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

Bibliografie pentru Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

 

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • OUG 57/2007 privind  regimul ariilor natural protejate, conservarea  habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea 265/2007;
 • HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG 173/2000 privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

 

Director Executiv

Gheorghe NEAGU